wrapper

آخرین اخبار

ادله دعوت برای مسیحیان

ادله دعوت برای مسیحیان (154)

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت پنجم

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت پنجم

یکی از راه‌های رسیدن به رموز و معانی بر طبق اعتقاد بسیاری از یهودیان محاسبه ابجدی عبارات می‌باشد؛ حتی در تفاسیر مفسرین مسیحی نیز از این شیوه برای پی بردن به معانی استفاده می‌شود؛ به‌طور مثال در تفسیر بنسون حول (مکاشفه 13: 18) از حساب ابجدی استفاده‌شده است.([1])

و در تفسیر همان آیه از هنریخ آگوست ویلیام مایر نیز از حساب ابجدی استفاده‌شده است.([2])

اما وارد بحث اصلی خواهیم شد؛ در (مزامیر (تهیلیم)22:118-24) می‌خوانیم:

(۲۲ سنگی را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است. ۲۳ این از جانب خدا شده و در نظر ما عجیب است. ۲۴ این است روزی که خدا ظاهر کرده است. در آن وجد و شادی خواهیم نمود).

در آیه 22 که متشکل از 24 حرف می‌باشد عبارت אבן به معنی سنگ می‌باشد: (אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃جمع ابجدی (سنگ) برابر است با: 53؛ (אבן): 1+ 2 + 50 = 53.

و این جمع برابر است با جمع ابجدی عبارت (احمد) که جمع آن 53 می‌باشد؛ «احمد»: 1 + 8 + 40 + 4 = 53

پس می‌توانیم بگوییم که «سنگ» بر اساس محاسبه ابجدی (گماتریا) همان «احمد» می‌باشد.

و حال می‌توانیم نکات دیگری را نیز با تدبر در عبارت سنگ دریابیم:

אב در عبری به معنی «پدر» می‌باشد و בן در عبری به معنی «پسر» می‌باشد حال از اجتماع بین دو عبارت، عبارت אבן که به معنی «سنگ» می‌باشد، تشکیل می‌شود:

 אב.......................... (پدر)

 בן....................... (پسر)

_____ (اجتماع دو عبارت)

אבן........................(سنگ)

مثلث پدر و پسر و سنگ را در خانه‌ای خواهیم یافت که توسط دو پدر و پسر بنا شد و آنان ابراهیم و اسماعیل می‌باشند و در آن سنگ زاویه‌ای قرار گرفت که آن ذاتاً در رکن عراقی می‌باشد و آن به منجی اشاره دارد که از عراق خواهد آمد، چنانکه احمدالحسن آن را روشن نمود و او فرستادۀ پدرش و دست راست او می‌باشد.

 


[1] -https://goo.gl/kLp7TE

[2] -https://goo.gl/RqRZf1

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت چهارم

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت چهارم

با توجه به تبیین احمدالحسن در ارتباط با سنگی که ذکرش در کتاب مزامیر و دانیال و انجیل آمده است، مشخص شد که او از عراق خواهد آمد.

همچنین شاهد دیگری که اثبات می‌نماید که او از عراق می‌آید نکته‌ای‌ست که در (مزامیر 118: 22) از رد شدن این سنگ بیان گردیده است:

(سنگی را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است).

و این نکته منطبق است با آنچه که در (اشعیا 63: 5) در ارتباط با آن منجی که از (بصره) می‌آید، بیان‌شده است:

(و نگریستم و اعانت کننده‌ای نبود و تعجّب نمودم زیرا دستگیری نبود...)

و در بخش‌های پیشین به‌صورت مفصل مشخص شد کسی که از (بصره) خواهد آمد او همان (بره) یا (احمد) است و از پیروزی‌هایش در کتاب مقدس سخن به میان آمده است چنانکه در ارتباط با پیروزی و فتح (سنگ) در (دانیال 2: 31 - 45) و (متی 21: 44) سخن به میان آمده است.

پس تمام این قطعات درنهایت بهم‌تنیده می‌شوند تا اثبات نمایند که درواقع (سنگ) به (احمد) اشاره دارد، شخصی که در زمان‌های آخر می‌آید و از امتی دیگر یعنی (از امت محمد و آل محمد) است، چنانکه در (متی 21: 42 - 44) سخنی از عیسای مسیح وجود دارد که به‌ این امر اشاره می‌نماید.([1])

همچنین برای آگاهی از ارتباط رؤیای پادشاه بابل در ارتباط با (سنگ) که در (دانیال 2: 31 - 45) آمده است با رؤیای دانیال نبی که در ارتباط با (شبیه پسر انسان) آمده است می‌توانید به (دانیال باب 7) رجوع نمایید.


[1]- برای اطلاع بیشتر در ارتباط با آن (امت) می‌توانید به بخش «حضرت محمد در عهدین قسمت سوم» رجوع نمایید.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت سوم

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت سوم

در دو بخش پیشین دریافتیم که سنگی که معماران آن را رد کردند، در امتی خارج از امت بنی اسراییل قرار دارد. چنانکه احمدالحسن از طریق انجیل آن را اثبات نمودند و همچنین سنگ در ظاهر در بیت‌الله در مکه قرار دارد و در زاویه‌ای است که ذاتاً در رکن عراقی می‌باشد و آن به قضیه منجی که از سوی عراق می‌آید، اشاره دارد.

احمدالحسن همچنین فرمود:

(برای تأکید بیشتر بر اینکه مراد از سنگ زاویه در تورات و انجیل، همان منجی است که در آخر زمان در عراق می‌آید و او قائم به‌حق است. این رؤیا که پادشاه عراق در زمان دانیال نبی (ع) دیده و دانیال نبی (ع) آن را تفسیر کرده است، می‌آورم. این تقریباً به توضیح نیاز ندارد: و این قول دانیال نبی (ع) به پادشاه عراق می‌باشد، و او را از رؤیایش و تفسیر آن باخبر می‌کند همان‌طوری که در تورات موجود است...).([1])

رؤیای پادشاه بابل که در (دانیال باب 2) آمده است مربوط به ‌ایام آخر است چنانکه احمدالحسن به آن اشاره نمود بنابراین بخشی از آن ‌را خواهیم آورد:

(28 لیکن خدایی در آسمان هست که کاشف اسرار می‌باشد و او نَبوْکدْنَصَّر پادشاه را ازآنچه در ایام آخر واقع خواهد شد اعلام نموده است. خواب تو رؤیای سرت که در بِسترت دیده‌ای این است: ۲۹ ای پادشاه فکرهای تو بر بِسترت درباره آنچه بعدازاین واقع خواهد شد به خاطرت آمد و کاشف الاسرار، تو را ازآنچه واقع خواهد شد مخبر ساخته است. ۳۰ و امّا این راز بر من از حکمتی که من بیشتر از سایر زندگان دارم مکشوف نشده است، بلکه تا تعبیر بر پادشاه معلوم شود و فکرهای خاطر خود را بدانی. ۳۱ تو ای پادشاه می‌دیدی و اینک تمثال عظیمی بود و این تمثال بزرگ که درخشندگی آن بی‌نهایت و منظر آن هولناک بود پیش روی تو برپا شد. ۳۲ سر این تمثال از طلای خالص و سینه و بازوهایش از نقره و شکم و ران‌هایش از برنج بود. ۳۳ و ساق‌هایش از آهن و پای‌هایش قدری از آهن و قدری از گِل بود. ۳۴ و مشاهده می‌نمودی تا سنگی بدون دست‌ها جداشده، پای‌های آهنین و گلین آن تمثال را زد و آن‌ها را خرد ساخت. ۳۵ آنگاه آهن و گِل و برنج و نقره و طلا باهم خرد شد و مثل کاهِ خرمن تابستانی گردیده، باد آن‌ها را چنان برد که جایی به جهت آن‌ها یافت نشد. و آن سنگ که تمثال را زده بود کوه عظیمی گردید و تمامی جهان را پر ساخت. ۳۶ خواب همین است و تعبیرش را برای پادشاه بیان خواهیم نمود...).


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 218.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت دوم

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت دوم

احمدالحسن در ادامه آنچه که در تفسیر (متی 21: 42 - 44) بیان نمود، فرمود:

(در حقیقت داوود (ع) و عیسى (ع) خواستار منجی به اسم پروردگار که در آخر زمان می‌آید بودند، و به تحقیق عیسی (ع) درجاهای دیگر در انجیل به آمدنش بشارت داده و او را تسلی‌دهنده و غلام حکیم نامید و در اینجا او را سنگ زاویه نامید.

و در اینجا سؤالی پیش می‌آید: چه کسی بدین نام شناخته شد یا ممکن است بداند که او سنگ زاویه است؟ آیا داوود یا عیسى (ع) دانستند که آن‌ها در خانۀ پروردگار سنگ زاویه‌اند؟ یا درجایی دیگر ذکرشده باشند که آن‌ها در خانۀ پروردگار سنگ زاویه‌اند؟ و آیا در آنجا سنگی در زاویۀ خانه خدا یا در نزد هیکل یهود و مسیحیان ‌که بر داوود یا عیسى (ع) دلالت کند قرار داده‌شده است؟

واقعیت آن است که چنین چیزی وجود ندارد ولی در امت‌های دیگر از فرزندان ابراهیم (ع) وجود دارد؛ و در خانه خدا، خانه‌ای که ابراهیم (ع) و فرزندش اسماعیل (ع) آن را ساختند، و در گوشه و دقیقاً در گوشه‌ای که رکن عراقی نام دارد، استقراریافته است.

و همۀ این امور اشاره به یک امر دارد و آن‌همان منجی‌ست که در آخر زمان می‌آید یا همان ‌کسی که داوود در مزامیر به آن اشاره‌کرده و او همان سنگ زاویه یا گوشه که به اسم پروردگار خواهد آمد).([1])

 


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص 213 - 214.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت اول

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت اول

یکی دیگر از اوصاف منجی آخرالزمان، این است که او به سنگ تشبیه شده است، و این اوصاف را در (مزامیر 118: 22) و (متی 21: 42 - 44) می‌توانیم مشاهده نماییم؛ به‌عنوان‌مثال در (متی 21: 42 - 44) آمده است:

(۴۲ عیسی بدیشان گفت: مگر در کتب هرگز نخوانده‌اید این‌که سنگی را که معمارانش رد نمودند، همان سر زاویه شده است. این از جانب خدا آمد و در نظر ما عجیب است. ۴۳ ازاین‌جهت شمارا می‌گویم که ملکوت خدا از شما گرفته‌شده، به امتی که میوه‌‌اش را بیاورند، عطا خواهد شد. ۴۴ و هر که بر آن سنگ افتد، منکسر شود و اگر آن بر کسی افتد، نرمش سازد).

احمدالحسن در تفسیر آیه (متی 21: 42 - 44) فرمود:

(سنگی که حضرت عیسی (ع) در امتش دربارۀ آن سخن گفته مربوط به امتی غیر از امتش می‌باشد و ملکوت از امتی که عیسی (ع) آن را مورد خطاب قرار داده گرفته می‌شود و آن‌ها همان بنی اسراییل‌اند که به عیسی (ع) ایمان آوردند -زیرا او داشت دانش‌آموزان و نیز بقیۀ مردمی که به او ایمان آوردند را مورد خطاب قرار می‌داد- و به امتی که با سنگ ارتباط دارند و به ثمره‌های ملکوت عمل می‌کنند داده می‌شود و کلام عیسی (ع) در فضل سنگ زاویه بسیار واضح و روشن است و درنهایت ملکوت از کسانی که ادعای پیروی از عیسی (ع) دارند گرفته می‌شود و به امت سنگ سیاه داده می‌شود و آن‌ها امت محمد و آل محمد (ص) هستند. پس عیسى (ع) با حکمت بین سنگ و امتی که درنهایت ملکوت به آن داده می‌شود، ربط داده است.

و همچنین این امت را با بنی اسراییل، و آن‌کسانی که ادعا دارند از آن تبعیت می‌کنند مقایسه نمود، پس عیسی سنگ را علت اعطای ملکوت به امتی غیر از آنان که ادعای تبعیت از موسی (ع) و عیسی (ع) دارند قرار داد، یعنی کسانی که سنگ برای آن‌ها به ازای عهد و میثاقی که داشتند شهادت می‌دهد و کسانی که او را یاری دادند همان‌هایی که ملکوت را به ارث می‌برند، خواه در این زمین با اقامت حاکمیت خدا یا در آسمان‌ها هنگامی‌که خدا ملکوتش را برای آن‌ها آشکار کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد که در آن بنگرند، یا این‌که درنهایت خدا آن‌ها در بهشت‌های ملکوتش سکنی گزیند.

و هر که بخواهد این کلام را به‌صورت دیگر تفسیر کند و بگوید: که منظور عیسی (ع) در این کلام خودش باشد و بر این سخن اصرار کند، او در اشتباه و مغالطه است و به دنبال شناخت حقیقت نیست و الا اصل قول حضرت داوود (ع) را در مزامیر بخواند، ممکن است یهودیان نیز بگویند: که داوود (ع) منظورش خودش باشد و این‌چنین جدل تمامی ندارد. ولی در حقیقت داوود (ع) و عیسى (ع) خواستار منجی به اسم پروردگار که در آخر زمان می‌آید بودند، و به تحقیق عیسی (ع) درجاهای دیگر در انجیل به آمدنش بشارت داده و او را تسلی‌دهنده و غلام حکیم نامید و در اینجا او را سنگ زاویه نامید).([1])

 


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 213.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

سید احمد الحسن یمانی کیست؟

سید احمدالحسن یمانی کیست؟

پیش از معرفی و زندگی نامه سید احمدالحسن ع باید بیان نماییم که نشانه‌های زمان‌های آخر پشت سر هم به وقوع پیوسته است: از روزگار زمان‌های آخر (لوقا 17: 26 - 34) تا معلمین مذهبی (2 تیموتائوس 4: 3 - 4) تا مردمان زمان‌های آخر (2 تیموتائوس 3: 1-9) تا جنگ‌ها و خشونت‌ها (مرقس 13: 8) تا علامت‌های عجیب در آسمان (لوقا 21: 11 و لوقا 21: 25) پس کجاست آن رهایی‌بخش؟! و کجاست آن منجی که از بصره عراق خواهد آمد؟! (اشعیا 63: 1) و کجاست رد شدن او توسط مردم؟ (لوقا 17: 25 - 28).

و کجا است آن غلام امینِ ذکر شده در سخن عیسی؟ (متی 24: 45-47) همان تسلی دهنده، که فرستاده ای از جانب عیسی می باشد؟ (یوحنا 16: 7) و آن بره ای که یوحنا در رویای خود آنرا دید؟ (مکاشفه 5: 6، مکاشفه 14: 1) و همان شبیه پسر انسان (شبیه عیسی)؟ (دانیال 7: 13).

احمد یا احمدالحسن، متولد شهره بصره از کشور عراق می‌باشد؛ وی دعوت خویش را آغاز نموده و به آنچه که انبیاء از داوود و دانیال و اشعیاء و حبقوق تا عیسی و یوحنای رسول در ارتباط با وی نبوت کرده‌اند، احتجاج نموده است، او همان «بره»، «تسلی‌دهنده»، «غلام امین» و شبیه پسر انسان (شبیه عیسی) است که انبیاء در ارتباط با وی نبوت کرده بودند؛ حال بخشی از شباهت‌های احمدالحسن و عیسی را بیان خواهیم نمود:

الف) «تولد»

1) هر دو در روستا متولد شدند؛ عیسی در روستای بیت‌اللحم (یوحنا 7: 42، میکاه 5: 2) و احمدالحسن در روستای مُدینه از توابع بصره.

2) «شباهت شبهه‌ها در مورد مکان تولد»: یهود انتظار داشت که عیسی از بیت‌اللحم بیاید، بااینکه عیسی در بیت‌اللحم به دنیا آمد اما در ناصره پرورش یافت و ازآنجا آمد و او را ناصری خواندند. (یوحنا 7: 41 - 52، متی 2: 23) و امروز انتظار داشتند سید احمد از یمن بیاید، اما او از بصره آمد؛ بااینکه محمد نبی و خاندانش اصلشان یمنی است. بدین ترتیب او را بصری می‌خوانند.

3) «شباهت در نسب»: عیسی بر طبق عهد جدید از نسل داوود نبی می‌باشد و نسب احمدالحسن، از طریق امام مهدی که مادرش از نسل داوود می‌باشد، به داوود نبی می‌رسد.

ب) «خِدْمَتْ»

1) «شباهت سِنّی»: عیسی خدمتش را قریب به سی‌سالگی شروع کرد. (لوقا 3: 23) و احمدالحسن نیز خدمتش را قریب به سی‌سالگی شروع نمود.

2) «مبعوث شدن هر دو در جامعه‌ای موحّد و مذهبی»

3) «دشمنی علمای مذهبی قوم با هردوی آنان (مرقس 8: 10 - 12)».

پ) «برخورد علمای قوم»

1) «پذیرش حاکمیت مردم بر مردم»: در زمان عیسی کاهنان حاکمیت مردم بر مردم را به پادشاهی خدا ترجیح دادند. (یوحنا 19: 15) و علمای قوم در زمان سید احمد نیز به‌جای پذیرش حاکمیت خدا، به حاکمیت مردم بر مردم و دموکراسی دجال روی آوردند.

2) «توطئه فتوای قتل»: زمینه‌سازی برای از بین بردن عیسی توسط علمای قوم (متی 26: 1- 4) و علمای امروز نیز برای نابودی احمدالحسن دست به توطئه زده و فتوای قتلش را صادر کردند. (برای نمونه حائری در ایران).

3) «بدعت تقلید از غیر فرستاده الهی»: در زمان عیسی، علمای قوم سعی داشته مردم را به تقلید از خود فرابخوانند و با تلاش به کسب مرید مشغول بودند. (متی 23: 15) و در زمان سید احمد نیز دقیقاً به همان شکل، علمای قوم سعی در جمع‌کردن مقلد و مرید داشته و با یکدیگر رقابت می‌کنند. بااینکه سید احمد از آنان درخواست مناظرۀ مکتوب با آنان حول عقیدۀ باطل وجوب تقلید از غیر حجت‌های الهی را داشتند؛ آنان تاکنون درخواست وی را عملی نکرده‌اند.

4) «حمله»: جیش و سپاه کاهنان برای دستگیری و سپس قتل عیسی اقدام کردند. (لوقا 22: 52 - 53) و جیش و سپاه مراجع نیز برای دستگیری و سپس قتل احمدالحسن اقدام نمودند و در این جریان بسیاری از یاران وی به‌صورت ناجوانمردانه به شهادت رسانیدند.

ت) «معجزات و کرامات»

به جهت انجام معجزه توسط عیسی او را رئیس دیوها قلمداد کردند. (متی 12: 22 - 24) و با دیدن کرامات و معجزاتی که برای سید احمد و به دست ایشان اتفاق افتاده است؛ این اتهام را به او وارد کردند که او اجنه را در اختیار گرفته است!

احمدالحسن، در این رابطه در خطبۀ حج مطالبی را بیان نمودند که بخشی از آن، بدین شرح است:

(و حق را به شما مى‌گویم: كه من در ابتدا بیعت را براى خود نخواستم بلكه در زمان صدام طغیانگر گروهى از افراد در حوزۀ علمیه نجف اشرف براى بیعت با من به‌عنوان اینكه من فرستاده‌ای از سوی امام مهدى هستم عزم خود را جزم كردند بعدازآنكه آن‌ها رؤیا و مكاشفه و معجزه دیدند. سپس آن‌ها براى طلب بیعت با من از بقیه طلبه‌هاى حوزۀ علمیه در نجف برخاستند. خدا مى‌داند و آن‌ها نیز مى‌دانند و این اولین بیعت بود. سپس بیعت را شكستند مگر اندكى از آن‌ها كه به عهد خدا سبحان وفا كردند. و آنانى كه عهد را شكستند، مى‌گفتند: رؤیا و مكاشفه از جن است و معجزه، سحر است. و تا دیروز مرا راست‌گوی امانت‌دار (صادق الأمین) می‌خواندند و امروز مرا ساحر و دروغ‌گو (ساحرُ كذاب) می‌خوانند پس به خانۀ خویش بازگشتم و امر خود را به خدا سپردم و به محبوبم؛ به خدا سبحان پناه بردم راضى به قضاء و قدر او بودم و صبور و مطمئن از اینكه خدا پاداش نیكوكاران را ضایع نمى‌كند...).([1])

و گمان می‌کنیم که همین مقدار برای یک خواهان حقیقت کافی باشد و به‌ این نکته بنگرد که اگر شباهت‌های سید احمد و عیسی را در کنار یکدیگر بگذارد، بیش از شباهت‌های یحیی و الیاس به یکدیگر می‌باشد. و اگر آمدن یحیی فی‌الواقع بازگشت الیاس تلقی می‌شد، بنابراین بازگشت پسر انسان نیز می‌تواند به آمدن احمدالحسن (شبیه پسر انسان) تلقی شود و در آن هیچ اشکالی نمی‌باشد. احمدالحسن به‌رغم دلایل محکمی که ارائه نموده است از سوی مردم رد شد چنانکه در (اشعیا 63: 5) می‌خوانیم و چنانکه عیسی زمان وی را به زمان نوح و لوط تشبیه نمود؛ او امروز در بین ماست و از ما یاری می‌خواهد، و اگر او را با تمامی دلایل روشنی که با خود آورده است، رد نمایید به‌درستی که تمامی انبیاء را رد نموده‌اید، چراکه او دقیقاً باهمان دلایل آمده است.


[1]- احمدالحسن، خطبۀ حج.


 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

تا اینجا چه آموختیم؟

تا اینجا چه آموختیم؟

در بخش (تسلی‌دهنده قسمت اول) مشخص شد که شخصیت (تسلی‌دهنده) همان (بره) می‌باشد و بره همانی است که از (بصره) خواهد آمد.

و در بخش‌های بعدی به اشکال اساسی مسیحیان حول آیات (یوحنا 14: 16-17) و (یوحنا 15: 26 - 27) پرداختیم و به بررسی بخشی از اسامی و ضمایر مرتبط با (تسلی‌دهنده) پرداختیم و مشخص شد که عبارت تسلی‌دهنده، جنسیتی مذکر دارد و همچنین ضمایری که در ارتباط با این واژه به‌کاررفته است نیز (نرینه / مذکر) بودن این شخصیت را اثبات می‌نمایند؛ همچنین به نظرات برخی مفسرین و الهیات‌دان‌های مسیحی پرداختیم.

سپس بر طبق آیه (یوحنا 14: 16) اثبات گردید که حداقل با 2 تسلی‌دهنده روبرو هستیم، و اگر یکی را بر طبق (لوقا 2: 25 - 31)، عیسای مسیح فرض نماییم، تسلی‌دهنده دیگر شخصیتی شبیه به او می‌باشد چنانکه در کتاب دانیال و مکاشفه به شخصیت (شبیه پسر انسان) اشاره‌شده است.

همچنین به بررسی «همیشه ماندنِ تسلی‌دهنده» در (یوحنا 14: 16) پرداختیم و مثالی را در ارتباط با داوود آوردیم و بر طبق آن اثبات نمودیم که عبارات و جمله‌ها همواره معنای ظاهری ندارند بلکه عبارات می‌توانند مفهومی فراتر ازآنچه که در ظاهر بیان می‌شود در ورای خود داشته باشند.

و در بخش انتهایی بر طبق سخن احمدالحسن از تطابق شخصیتی (قدیم‌الایام) در (دانیال 7) و (رئیس این جهان) در (یوحنا 16: 11) گفتیم و اثبات شد که آن‌ها درواقع یک شخصیت می‌باشند و آن (امام مهدی) ست.

تمام این نکات و مواردی که بیان‌شده است به‌وضوح بهم‌تنیدگی آیات را برای ما آشکار می‌نمایند و هر آیه می‌تواند چندین تصویر از چند شخصیت را از زوایای مختلف در خود نهفته دارد، و باید یادآور شویم که رسیدن به رموز و باز شدن معانی بدون داشتن معلمی چون (احمدالحسن) غیرممکن است.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت هشتم

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت هشتم

روشنگری:

احمدالحسن در ارتباط باشخصیت (تسلی‌دهنده) و (رئیس این جهان)، که در (یوحنا 16: 7 - 11) آمده است، بیان نمود:

(پس این تسلی‌دهنده كه فرستاده می‌شود كیست؟ و این فردی كه اهل جهان را به خاطر گناهانشان و تكذیب انبیاء و رسولان و قتل آنان و نپذیرفتن حقیقت انبیاء وصيت‌هايشان و بی‌حرمتی به رئیس این جهان، و او امام مهدی (ع) است، سرزنش و توبیخ می‌كند چه کسی می‌باشد؟).([1])

همچنین در بخش (تسلی‌دهنده قسمت ششم) با توجه به شواهد بیان نمودیم که اگر برحسب (لوقا 2: 25 - 31) عیسای مسیح خود تسلی‌دهنده باشد، تسلی‌دهندۀ دیگری که عیسای مسیح به آمدنش بشارت داده است، شبیه او یا به‌عبارت‌دیگر همان (شبیه پسر انسان) است؛ همچنین بر طبق (دانیال 7: 13) شخصیت (شبیه پسر انسان) به حضور (قدیم‌الایام) می‌رسد.

اما در ارتباط با (قدیم‌الایام) در (دانیال 7: 9 - 10) آمده است:

(۹ و نظر می‌کردم تا کرسی‌ها برقرار شد و قدیم‌الایام جلوس فرمود و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل پشم پاک و عرش او شعله‌های آتش و چرخ‌های آن آتش ملتهب بود. ۱۰ نهری از آتش جاری‌شده، از پیش روی او بیرون آمد. هزاران هزار او را خدمت می‌کردند و کرورها کرور به حضور وی ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید).

آیات بالا به‌وضوح از ریاست (قدیم‌الایام) پرده برمی‌دارد چنانکه در (یوحنا 16: 11) وصف دیگری از او را با عنوان (رئیس این جهان) مشاهده می‌نماییم و همچنین ارتباط بین دو شخصیت (تسلی‌دهنده و رئیس این جهان) یا (شبیه پسر انسان و قدیم‌الایام) را در جریان (مکاشفه 14: 1) با وصف دیگری می‌توانیم مشاهده نماییم (بره و پدرش)؛ احمدالحسن در ارتباط با (قدیم‌الایام) بیان نمودند: (اما قدیم‌الایام، پس او امام مهدی (ع) است)([2]) و همچنین فرمودند:

(و نام‌گذاری می‌شود در آن به «قدیم‌الایام» برای طول عمرش).([3])

 


[1]- احمدالحسن، پاسخ‌های روشنگرانه، جلد 1، ص 30.

[2]- احمدالحسن، پاسخ‌های روشنگرانه، ج 1، ص 28.

[3]- احمدالحسن، سرگردانی یا راه به‌سوی خدا، ص 67.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت هفتم

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت هفتم

روشنگری:

در قسمت پیشین آیه (یوحنا 14: 16) را بررسی نمودیم،که در آن آمده است:

(و من از پدر سؤال می‌کنم و تسلی‌دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند).

سؤالی که ممکن است پیش آید، این است که چگونه «همیشه ماندن» تسلی‌دهنده به‌رغم ماهیت بشریش امکان‌پذیر است؟!

به‌ این پرسش باید از دید کتاب مقدسی بنگریم و قضیۀ «همیشه ماندن» را از طریق آن تحلیل نماییم؛ ذکر این نکته ضروری است که عباراتی که در کتاب مقدس بیان می‌شوند، همواره معنای ظاهری ندارند بلکه مفاهیمی را می‌توانند در ورای خود داشته باشند؛ بنابراین «همیشه ماندن» در کتاب مقدس همواره معنای ظاهری ندارد بلکه می‌تواند به مفهوم دیگری نیز اشاره داشته باشد؛ در ابتدا به (2 سموئیل 7: 16) که در ارتباط با سخن خدا در مورد داوود است، دقت کنید:

(خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت جاودانه استوار خواهد ماند).

سؤالی که با خواندن این آیه، پیش می‌آید این است که‌ آیا منظور خدا این بود که داوود تا ابد پادشاهی خواهد کرد؟! یا اینکه منظور خدا چیزی فراتر از معنی ظاهری آیه است؟! باید بگوییم که جواب به سؤال دوم مثبت است، چراکه در چند آیه قبل یعنی در (2 سموئیل 7: 12) خـطاب به داوود آمده است:

(زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خودخواهی خوابید...)

بنابراین منظور از برقراری پادشاهی داوود تا ابد، مفهومی ندارد، جز برقراری سلطنت و پادشاهی نسل‌های او تا ابد.

پس «همیشه ماندنِ تسلی‌دهنده» می‌تواند همچون قضیه داوود باشد یعنی ماندن او می‌تواند با حضور نسل‌های وی که بعد از او خواهند آمد، برقرار باشد؛ درواقع تسلی‌دهنده یک انسان است و شخصیتی مذکر است، بنابراین او نیز طعم موت را خواهد چشید و ابدیت جسمانی برای او منتفی است و ما می‌دانیم که «بره» که همان «تسلی‌دهنده» است، فرزندانی خواهد داشت که اگر کسی کل مجموعه‌هایی که در این کتاب بیان‌شده است را بخواند، متوجه ‌این نکته خواهد شد.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت ششم

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت ششم

در ادامه شواهد مبنی بر اینکه (تسلی‌دهنده)، (صاحب روح‌القدس) می‌باشد، به فراز دیگری خواهیم پرداخت؛ در (یوحنا ۱۴: ۱۶) آمده است:

(و من از پدر سؤال می‌کنم و تسلی‌دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند).

در آیه بالا گفته می‌شود: (و تسلی‌دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کردکه معادل یونانی واژه (دیگر) در (یوحنا 14: 16) جنسیتی مردانه دارد یعنی: (ἄλλον)؛ و اگر مؤنث بود عبارت یونانی آن (ἄλλην) می‌گشت؛ پس ما حداقل با 2 تسلی‌دهندۀ مذکر روبرو هستیم و اگر عیسای مسیح برحسب (لوقا 2: 25 - 31) یکی از تسلی‌دهندگان باشد شبیه او چه کسی است؟!

در (لوقا 2: 25) آمده است:

(و اینک شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقی و منتظر تسلی اسراییل بود و روح‌القدس بر وی بود)

و منظور از تسلی اسراییل در این آیه کسی نیست جز عیسای مسیح چنانکه درآیات بعدی آن واضح است.

و اگر عیسای مسیح خود تسلی‌دهنده باشد، پس تسلی‌دهنده دیگرکسی شبیه به عیسای مسیح می‌باشد؛ چنانکه بارها در کتاب مقدس سخن از (شبیه پسر انسان) در (دانیال 7: 13) و (مکاشفه 14: 14) آمده است؛ مایکل ویلکاک، شبان سابق کلیسای سنت نیکلاس، دورهام انگلستان در بخشی از تفسیرش به مسئله وجود اختلاف بر سر ماهیت «شبیه پسر انسان» اشاره می‌نماید و می‌گوید:

(هر یک از دو دروگر، حتی آنی که «شبیه پسر انسان» است (که ما او را مسیح فرض می‌کنیم، گرچه عده‌ای از مفسرین موافق نیستند)، قبل از شروع کار منتظر اجازه خدا هستند).([1])

و سؤال مهمی که مسیحیان با آن مواجه هستند این است که اگر (پسر انسان) عیسای مسیح می‌باشد، پس (شبیه پسر انسان) چه کسی ست؟! و اگر یک تسلی‌دهنده عیسای مسیح می‌باشد پس تسلی‌دهنده دیگر چه کسی ست؟!

 


[1]- پیام مکاشفه/ مایکل ویکلاک/ انتشارات نور جهان/ صفحه 153.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف