چاپ کردن این صفحه

 13نکته در ارتباط با اینکه تسلی دهنده انسان و صاحب روح القدس است

 1) با بررسی متن یونانی [یوحنا 14 : 26] متوجه میشویم که «تسلی دهنده»  [Παράκλητος]، جنسیت مذکر دارد نه خنثی!

 2) در [یوحنا 14 : 26] وقتی در مورد تسلی دهنده گفته میشود: «او همه چیز را به  شما تعلیم خواهد داد» ضمیر «او» [ἐκεῖνοςمذکر است.

 3) وقتی در [یوحنا 14 : 26] گفته می شود: «لیکن تسلی دهنده یعنی روح‌القدس  که پدر او را به اسم من می‌فرستد»، در واقع منظور این است که: «تسلی دهنده  صاحب روح القدس است» و از این موارد در کتاب مقدس وجود دارد؛ برای مثال، در  [لوقا 9: 55] آمده است: « آنگاه(عیسی) روی گردانیده بدیشان(حواریون) گفت:  نمی‌دانید که شما کدام روح هستید؟» که معادل عبارت «ایشان» [αὐτοῖς] در آیه،  جنسیت مذکر دارد و معادل عبارت «روح» [πνεύματός] در آیه، جنسیت خنثی دارد  و حواریون با عبارت «روح» خطاب شدند درحالی که انسان بودند.

4) نا همگونی ضمایر در متن یونانی، موجب شده است که برخی مفسرین مسیحی توجهشان به آن معطوف شود؛ برای نمونه می توان به تفسیر اشخاصی چون [Millard J. Erickson] و [R. C. Sproul] و [D. A. Carson] و [A. T. Robertson] و [John F. Walvoord] رجوع نمود.

 5) در [یوحنا 14: 16] آمده است: «و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده‌ای  دیگر به شما عطا خواهد کرد ...»؛ معادل عبارت «دیگر» [ἄλλον]، در آیه جنسیتی  مذکر دارد؛و وقتی عیسی بیان نمود تسلی دهنده ای دیگر،منظور«تسلی دهنده ی  مذکر دیگر» بود؛ چراکه عیسی خود یک تسلی دهنده ی مذکر بود [لوقا2: 25-  31] و در اینجا خود بشارت یک تسلی دهنده ی دیگر را می دهد که او نیز مذکر و  مَرد می باشد و او شبیه پسر انسان یا شبیه عیسی است[دانیال 7: 13].

 6) تسلی دهنده همان مُنجی است؛ در پاسخ به مسیحیان خواهیم گفت که در  [مکاشفه 19: 11] در مورد آن اسب سوار که همان بره می باشد چنین گفته شده  است: «به عدل داوری و جنگ می‌نماید» و اگر کل باب را بخوانیم مشخص می شود که جنگ او علیه وحش و گنه کاران می باشد[مکاشفه 19: 19-21] پس او با عدالت داوری کرده و گنه کاران را توبیخ می نماید و همچنین در [یوحنا 16: 8]در ارتباط با تسلی دهنده آمده است:

«و چون او آید، جهان را برای گناه و برای عدالت و برای داوری محکوم خواهد نمود»

با تدبر در اوصاف این دو شخصیت در می یابیم که در واقع آنها شخصیت واحدی می باشند.

7) تسلی دهنده همان مُنجی از بصره است [اشعیا 63: 1-6]؛ با تدبر در آیات [مکاشفه 19] و [اشعیا 63: 1-6] مشخص می شود که «بره» همان شخصیتی ست که از بصره خواهد آمد؛ و هنگامی که صفات آن منجی که از بصره خواهد آمد را در کنار صفات تسلی دهنده قرار می دهیم متوجه خواهیم شد که هر دوی آنان یکی می باشند و تسلی دهنده ای که عیسی بشارت آمدنش را داده است غیر از عیسی مسیح است پس بره یا آن منجی که از بصره خواهد آمد شخصی به غیر از عیسی مسیح می باشد.

8) تسلی دهنده، غُلام امین است؛ بر طبق [متی 24 : 45]، عیسای مسیح بیان نمود:

«پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد؟»

و این شخص همان تسلی دهنده است که در زمان آخر وظیفه ی خوراک دادن را بر عهده خواهد داشت از آنجا که تسلی دهنده نیز دقیقا به تعلیم خواهد پرداخت و در [یوحنا 14 : 26] در ارتباط با تسلی دهنده آمده است:

«او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد».

9) در[یوحنا14: 16] آمده است:

«و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند»؛

سوال؟ چگونه "همیشه ماندن" تسلی دهنده به رغم ماهیت بشریش امکان پذیر است؟! ذکر این نکته ضروری ست که عباراتی که در کتاب مقدس بیان می شوند، همواره معنای ظاهری ندارند بلکه مفاهیمی را می توانند در ورای خود داشته باشند؛به آیه [2 سموئیل 7: 16] که در ارتباط با سخن خدا در مورد داود است، دقت کنید: «خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت جاودانه استوار خواهد ماند» سوالی که با خواندن این آیه، پیش می آید این است که آیا منظور خدا این بود که داود تا ابد پادشاهی خواهد کرد؟! یا اینکه منظور خدا چیزی فراتر از معنی ظاهری آیه است؟! باید بگوییم که جواب به سوال دوم مثبت است، چراکه در چند آیه قبل یعنی در [2 سموئیل 7: 12] خطاب به داود آمده است:

« زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهی خوابید...»

بنابراین منظور از برقراری پادشاهی داود تا ابد، مفهومی ندارد، جز برقراری سلطنت و پادشاهی نسل های او تا ابد؛ پس «همیشه ماندنِ تسلی دهنده» می تواند همچون قضیه داود باشد یعنی ماندن او می تواند با حضور نسل های وی که بعد از او خواهند آمد، برقرار باشد؛ در واقع تسلی دهنده یک انسان است و شخصیتی مذکر است، بنابراین او نیز طعم موت را خواهد چشید و ابدیت جسمانی برای او منتفی است.

 

 

10) اگر مسیحیان معتقدند که منظور از تسلی دهنده، روح القدس است بنابراین به این سوال جواب دهند که چرا عیسی آمدن او را وابسته به رفتن خود می داند؟! در [یوحنا 16: 7] آمده است:

«و من به شما راست می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم»؛

سوال: آیا قبل از عیسی روح القدس نیامده بود؟ در حالی که بارها در کتاب مقدس پیش از رفتن عیسی، به روح القدس اشاره شده است! پس چرا او آمدن او را ملزم به رفتن خود می دارد؟!

در [مرقس 12: 36] آمده است:

«و حال آنکه خود داود در روح‌القدس می‌گوید که خداوند به خداوند من گفت: بر طرف راست من بنشین تا دشمنان تو را پای انداز تو سازم؟»

و در [لوقا 1: 41-42] آمده است:

«۴۱ و چون الیصابات سلام مریم را شنید، بچه در رحم او به حرکت آمد و الیصابات به روح‌القدس پر شده، ۴۲ به آواز بلند صدا زده گفت: تو در میان زنان مبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو».

و در [لوقا 1: 67-68] آمده است:

« ۶۷ و پدرش زکریا از روح‌القدس پر شده، نبوت نموده، گفت: ۶۸ «خداوند خدای اسرائیل متبارک باد، زیرا از قوم خود تفقد نموده، برای ایشان فدایی قرار داد».

و در [لوقا 2: 25-27] آمده است:

«۲۵ و اینک شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقی و منتظر تسلی اسرائیل بود و روح‌القدس بر وی بود. ۲۶ و از روح‌القدس بدو وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبینی موت را نخواهی دید. ۲۷ پس به راهنمایی روح، به هیکل درآمد و چون والدینش آن طفل یعنی عیسی را آوردند تا رسوم شریعت را بجهت او بعمل آورند».

بنابراین مشخص شد که روح القدس پیشتر نیز بوده است و آمده است و کسی که بر طبق بشارت عیسی، می آید، صاحب روح القدس است و نه خود روح القدس!

11) مسیحیان معتقدند که روح القدس از پنطیکاست، تا کنون موجود است و کلیسا را هدایت می کند؛ اولا به ما بگویند که جنایاتی که کلیسای کاتولیک و پروتستان در ضدیت با علم و خفه کردن صدای مخالف انجام دادند آیا از روح القدس بوده است یا خیر؟! آن زمان روح القدس دقیقا در کجا قرار داشت؟! ثانیا به ما بگویند که امروز روح القدس با کدام یک از سی یا چهل هزار فرقه ی مسیحی است؟! مضحک است که هر ده ها هزار فرقه ی مسیحی خود را صاحب روح القدس می دانند و هر فرقه به نصوصی از کتاب مقدس تحریف شده، برای اثبات فرقه ی خویش تمسک می جویند و کلامی که از دهانشان صادر می شود و عقایدشان را برگرفته از روح القدس می دانند؛ گویی هزاران روح القدس وجود دارد که هر کدام ضد یکدیگر برخواسته اند؛ در [لوقا 11: 17] از قول عیسی آمده است:

«پس او خیالات ایشان را درک کرده، بدیشان گفت: هر مملکتی که برخلاف خود منقسم شود، تباه گردد و خانه‌ای که بر خانه منقسم شود، منهدم گردد»؛

در حالی که همه ی آنان باطل هستند و همه در بدعت و گمراهی سرگردان اند؛ بنابراین چگونه می توان عقیده داشت که روح القدس از ابتدا تا به الان با آنان بوده است؟! گذشته از این بدعت پدران کلیسا را چطور می توان توجیه کرد؟! به عنوان مثال، بدعت بزرگ تثلیث! همچنین امروز کاتولیک ها 73 کتاب را الهامی می دانند و پروتستان ها 66 کتاب را و ارتدوکس شرقی 78 کتاب را کلام خدا تلقی می کنند؛ و لابد این تقسیم بندی ها را نتیجۀ هدایت روح القدس قلمداد می نمایند! متاسفانه بخود چسباندن شخصیت روح القدس قرن هاست که ابزاری برای توجیه بدعت های مسیحیان شده است!


12) در [یوحنا 16: 13] آمده است:

«و لیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد»

ضمیر [او] در آیه جنسیت مذکر دارد [ἐκεῖνος]؛ پیشتر مشخص شد که تسلی دهنده، همان منجی از بصره است، و بر طبق این آیه مشخص می شود که او شخصی هدایتگر است؛ و همچنین کلامی که از دهانش صادر می شود از خود او نیست بلکه از روح القدس است، و همچنین او از امور آینده خبر خواهد داد؛ تمامی این موارد در مورد آن منجی از بصره، که همان احمد الحسن است، صادق است، صاحب پرچم هدایت و دعوت کننده به حاکمیت الهی و صادر کردن علومی که تنها می توان گفت که کسی که صاحب روح القدس است، می تواند صادر کننده آن باشد؛ همچنین خبر دهنده به امور غیبی که می توانید در سایت رسمی انصار امام مهدی و در بخشی که در ارتباط با کتب انصار امام مهدی است، رفته و کتاب کرامات و غیبیات را مطالعه نمائید تا نمونه های بسیاری از پیشگویی های وی را شاهد باشید؛ همچن اگر مسیحیان تثلیثی معتقد باشند که شخصیت تسلی دهنده، همان روح القدس است، بنابراین دچار تناقض خواهند بود؛ چراکه آنها روح القدس را خدای کامل می دانند، حال سوال اینجاست که بر طبق آنچه که در آیه آمده است: « زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت » چگونه روح القدس (نزد مسیحیان خدای کامل) نیازمند این است که چیزی را بشنود تا بعد بگوید؟؟ آیا این دلیل بر نیازمندی و نقصان نیست؟! چگونه است که خدای کامل(نزدشان روح القدس) نیازمند خدای کامل است؟! پس این خود تناقضی دیگر است که در آن گرفتار آمده اند؛ گذشته از این، هنگامی که بحث محکوم کردن و سخن گفتن تسلی دهنده می آید، این در کنار سایر شواهد دیگر نشان از ماهیت بشری او دارد.

13) در [یوحنا 15: 26-27] آمده است:

« ۲۶ لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‌گردد، او بر من شهادت خواهد داد. ۲۷ و شما نیز شهادت خواهید داد زیرا که از ابتدا با من بوده‌اید »؛

کسانی که کتب احمد الحسن را مطالعه نمایند، پی خواهند برد که احمد الحسن، به حقانیت و حقیقت عیسی شهادت داده است و او را رد نکرده است چنانکه یهود کردند؛ بلکه از سختی های دعوت او و از حقیقت او گفته است، او در کتاب توحید عقیده غلط کلیسا را که او را صاحب الوهیت مطلق می دانند، رد کرده است، عقیده ای که نه خواست عیسی بوده است و نه خواست خدا، بنابراین او شهادتی درست و بر پایه کتاب مقدس را برای عیسی بیان نمود و حقیقت او و دعوت او را بیان نموده است.

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co