چاپ کردن این صفحه

کتب مقدس مسیحیان:

ابتدا سعی خواهیم نمود تا اطلاعاتی را به‌صورت مختصر ارائه نماییم؛ تمام فرقه‌های بزرگ مسیحی کتاب‌های زیر را قبول داشته و آن را الهامی می‌دانند که به آن در اصطلاح «عهد جدید» می‌گویند که شامل کتب زیر می‌باشد:

انجیل مَتّی (مَتّا)/ انجیل مَرقُس/ انجیل لوقا/ انجیل یوحَنّا/ اعمالِ رَسولان/ رومیان (رُمیان)/ قُرِنتیان1و2/ غَلّاطیان/ اَفَسُسیان/ فیلیپیان/ کُولُسیان (کُلُسیان)/ تِسالونیکیان (تِسالُنیکیان) 1و2/ تیموتائوس 1و2/ تیتوس (تیتُس)/ فیلیمون (فِلیمُن)/ عِبرانیان/ یَعقوب/ پِطرُس 1و2/ یوحَنّا 1و2و3/ یَهودا/ مُکاشِفه یوحَنّا؛ پس کتب عهد جدید 27 کتاب می‌باشد.

همچنین همه آن‌ها به مجموعه کتب «عهد قدیم»، ایمان‌دارند که شامل کتب زیر می‌باشد:

پیدایش/ خروج/ لاویان/ اعداد/ تَثنیِه/ یوشَع/ داوران/ سَموئیل 1و2/ پادشاهان 1و2/ اِشعَیا/ اِرمیا/ حِزقیال/ هوشَع/ یوئیل/ عاموس/ عوبدیا (عُبَدیا)/ یونس/ میکاه/ ناحوم/ حَبَقوق/ صَفَنیا/ حجی (حَجَّ ای)/ زَکریا/ مَلاکی/ مزامیر/ اَمثال/ جامِعِه/ غزل غزل‌ها/ ایوب/ روت/ مَراثی یرمیا/ اِستر/ دانیال/ عَزرا/ نَحَمیا/ تَواریخ 1و2؛ پس کتب عهد قدیم 39 کتاب می‌باشد.

اما برای نمونه دو فرقه بزرگ مسیحی یعنی کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در قبول یا عدم قبول 7 کتاب دیگر به‌عنوان کتب الهامی، با یکدیگر اختلاف دارند؛ پروتستان‌ها که از دیگر شاخه‌های بزرگ مسیحی می‌باشند این کتب را به‌هیچ‌وجه قبول ندارند؛ این 7 کتاب عبارت‌اند از: جودیت/ طوبیت/ مکابیان 1و2/ باروخ/ حکمت یشوع بن سیراخ/ حکمت سلیمان می‌باشند؛ بنابراین کاتولیک‌ها 73 کتاب و پروتستان‌ها 66 کتاب را قبول دارند و همچنین ارتدوکس شرقی که فرقه‌ای دیگر می‌باشند، به نسبت کاتولیک‌ها 5 کتاب دیگر را نیز جزو کتاب مقدس برمی‌شمارند و بنابراین به نسبت پروتستان‌ها، 12 کتاب دیگر را جزو کتاب مقدس خود برمی‌شمارند؛ بنابراین کتاب مقدس آنان دارای اشتراک و اختلافاتی می‌باشد؛ اما همه‌ی آنان به 66 کتابی که در بالا اسامی‌شان ذکر گردید ایمان‌دارند؛ بنابراین پروتستان‌ها 66 کتاب و کاتولیک‌ها 73 کتاب و ارتدوکس شرقی 78 کتاب را جزو کتاب مقدس می‌دانند.

 

 

ادامه مطالب این بخش :

 

کتب مقدس مسیحیان

نحوه نوشتن و خواندن آیات
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co