wrapper

آخرین اخبار

شبهات حول ازدواج های حضرت محمد ; بررسی [تثنیه 15:17-18]

آیه‌ای در باب 17 از کتاب تثنیه وجود دارد که ممکن است یک مسیحی برحسب آن گمان کند که همواره تعدد زوجین خلاف اراده الهی است:

(۱۵ البته پادشاهی را که یهُوَه خدایت برگزیند بر خود نصب نما. یکی از برادرانت را بر خود پادشاه بساز، و مرد بیگانه‌های را که از برادرانت نباشد، نمی‌توانی بر خود مسلط نمایی. ۱۶ لکن او برای خود اسب‌های بسیار نگیرد، و قوم را به مصر پس نفرستد، تا اسب‌های بسیار برای خود بگیرد، چون‌که خدا به شما گفته است بار دیگر به آن راه برنگردید. ۱۷ و برای خود زنان بسیار نگیرد، مبادا دلش منحرف شود، و نقره و طلا برای خود بسیار زیاده نیندوزد. ۱۸ و چون بر تخت مملکت خود بنشیند، نسخة این شریعت را ازآنچه از آن، نزد لاویان ‌کهنه است برای خود در طوماری بنویسد).([1])

سه نکته در پاسخ به ایرادی که ممکن است مسیحیان به جهت برداشت غلط از آیه 17 وارد نمایند، بیان خواهیم نمود:

نکته اول: اگر به کلیت آیات بنگریم متوجه خواهیم شد که‌ این اوامر و احکام متوجه پادشاه می‌باشد، و نه سایر مردم.

نکته دوم: در آیه آمده است: «زنان بسیار نگیرد»! به عبارت «بسیار» دقت کنید، و در آیه اشاره نشده است «زنان دیگر نگیرد».

نکته سوم: همچنین در قسمت پیشین دو مورد از تعدد زوجین انبیاء الهی نظیر «ابراهیم نبی» و «یعقوب نبی» را ارائه نمودیم و اثبات شد که‌ این مسئله خلاف اراده الهی نمی‌باشد چراکه اگر این‌چنین بود مکرراً بارها خدا آن را محکوم می‌نمود و یا آنان را از این کار منع می‌نمود پس این موضوع حداقل نمی‌تواند در مورد انبیاء صادق باشد.


[1]- تثنیه 17: 15 - 18.

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شبهات حول ازدواج های حضرت محمد ; تعدد زوجین انبیای خدا در کتاب مقدس

پس‌ازآنکه در قسمت پیشین علت تعدد همسران حضرت محمد را در کلام احمدالحسن دانستیم، نکته‌ای را در ارتباط با تعدد همسران در کتاب مقدس بیان خواهیم نمود، و آن این است که حتی برخی انبیاء الهی را در کتاب مقدس می‌نگریم که دارای چند همسر بودند؛ به‌عنوان‌مثال:

در مورد ابراهیم نبی آمده است:

(بنابراین سارای هاجر را به‌عنوان زن صیغه به اَبرام داد).([1])

و در مورد یعقوب نبی آمده است:

(همان شب یعقوب برخاست. دو زن و دو صیغه و یازده فرزند خود را از وادی یبوق گذرانید).([2])

و یعقوب از انبیای الهی بود گرچه هنوز در بین مسیحیان اختلاف است که‌ آیا او یک نبی بود یا که خیر اما با رجوع به (پیدایش 28) و (پیدایش 49) به‌واقع این امر برای ما مکشوف می‌شود که او یک نبی بوده است.([3])

گذشته از نبی بودن این اشخاص، آنان اجداد عیسی مسیح می‌باشند، و تعصب جاهلانه برخی مسیحیان آنگاه مشخص می‌شود که آنان در حین ایراد به حضرت محمد از این انبیاء صرفه نظر می‌کنند و تنها تعدد زوجین حضرت محمد را دست‌آویزی قرار می‌دهند برای سرازیر کردن تهمت‌ها بر او؛ و این صفت ناشی از جهل و کوری آنان نسبت به حقایق است و درواقع ما را به یاد (اشعیا 44: 18) می‌اندازد:

(ایشان نمی‌دانند و نمی‌فهمند زیرا که چشمان ایشان را بسته است تا نبینند و دل ایشان را تا تعقّل ننمایند).


[1]- پیدایش 16: 3.

[2]- پیدایش 32: 22.

[3]- https://goo.gl/oPzBXK 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شبهات حول ازدواج های حضرت محمد ; تعدد زوجین حضرت محمد در روشنگری احمدالحسن

بسیاری از مسیحیان به قضیه تعدد زوجین حضرت محمد با دیدی یک‌طرفه می‌نگرند، در این مبحث علت تعدد همسران حضرت محمد را از زبان احمدالحسن ارائه می‌نماییم؛ ایشان در این مورد بیان نمودند:

(اما موضوع ازدواج در زمان رسول‌الله (ص) به‌ویژه در محیط زندگی ایشان و حتی قبل از اسلام، به دلیل فراوانی زنان نسبت به مردان، ازدواج متعدد بود. و همان‌گونه که معلوم است، راه‌حل اخلاقی اجتماعیِ پذیرفته‌شده برای این نوع مشکل، به‌جز تعدد همسران نبود. و دلیل این مشکل در آن محیط، جنگ و کارزار مستمر و راهزنی بود و این باعث شد که به‌طور مداوم تعداد بسیاری از مردان کشته شوند، درحالی‌که زنان در منازل خود خانه‌نشین بودند، و معمولاً از منزل خارج نمی‌شدند و هیچ خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کرد، و حتی در جنگ‌ها، آن‌ها را به اسارت می‌بردند اما به قتل نمی‌رساندند و این برعکس مردان بود. و درصد بسیار زنان، مشکل اجتماعی در همان محیط را تا درجه‌ای افزایش می‌داد، که بیشتر زنانی که موفق به ازدواج نمی‌شدند، پرچم‌هایی را برمی‌افراشتند و اعلام می‌کردند که مایل به ارتباط جنسی با مردان هستند، و به زنان صاحب‌پرچم‌های قرمز معروف بودند. و بسیاری از مردان، دختران خود را درحالی‌که کوچک بودند، در پدیدۀ مشهور به «زنده‌به‌گور کردن دختران» می‌کشتند، و آن‌هم به دلیل فراوانی زنان در آن جامعه، و عدم دستیابی بسیاری از آنان به همسر، و پناه بردن به شهوت‌رانی، بدون ضابطه و قانونِ اجتماعی بود (مانند ازدواج).

و رسول‌الله (ص) قانونی را برای تنظیم ارتباط جنسی، در چنان جامعه‌ای، در قالب ازدواجی با قانون و ضابطه آوردند، به‌گونه‌ای که نسب‌ها ضایع نشوند. پس تعدد همسران را با قانون اجتماعی که ضامن حق و کرامت زن است، در چنین حالت سرگردانی اجتماعی، تشریع کردند، به‌گونه‌ای که زن وسیله‌ای نباشد، که مردان آن را دست‌به‌دست کنند، مانند زنان صاحب‌پرچم‌ها. بلکه همسری محترم با حقوق قانونی برای مردی باشد. و قانون تعدد همسران ‌که پیامبر (ص) آورد، بهترین راه‌حل برای پدیدۀ اجتماعی سرگردانی زنان بود. و در طی چند سال اندک، پدیده زنده‌به‌گور کردن دختران و صاحبان پرچم‌های قرمز به پایان رسید، این در مورد قانون‌گذاری رسول‌الله (ص) دربارۀ پدیده تعدد همسران برای حل مشکل اجتماعیِ فراوانی تعداد زنان در جامعه بود.

اما در مورد تصرف ایشان (ص)، دلیل آن به‌ویژه ‌این بود که بیشتر مردان ازدواج با چند زن، به دلیل دشواری زندگی و سختی تهیه غذا و امثال آن‌ها، روی‌گردان بودند. پس اقدام رسول‌الله (ص) بر ازدواج با چند زن باوجود تنگ‌دستی ایشان، برای تشویق دیگران بود، و اقدام ایشان خارج از حدود زندگی اجتماعی محیطی که در آن زندگی می‌کردند، نبود که آن محیط به مردانی که در آن زندگی می‌کردند فرض می‌کرد تا با چند همسر ازدواج کنند، تا معضل بزرگ فراوانی زنان نسبت به مردان حل شود، که راه‌حلی اخلاقی باشد و نیاز بیولوژی زنان به جنس مخالف را پُر کند و کرامت او را با تعدد زوجات حفظ نماید.

بعدازاین توضیح اعتقاددارم که از نادانی و بی‌خردی است که بر مردی که هفت زن را به همسری برگزیده اشکال وارد کنند، درحالی‌که در جامعه‌ای زندگی می‌کند، که درصد زنان نسبت به مردان، هفت به یک است. زیرا تو در قرن بیست‌و‌یکم در جامعه‌ای زندگی می‌کنی که درصد زنان نسبت به مرد آن‌یک به یک است و اغلب مردان در آن فقط با یک زن ازدواج می‌کنند، پس ازدواجت با هفت زن در زمان تو جامعۀ تو، اشتباه است، اما همچنین ازدواج آن مرد با یک زن در آن بُرهه از زمان و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کرد، اشتباه بود و بلکه اشتباهی بزرگ ویران‌کنندۀ جامعه بود، زیرا که باعث به وجود آمدن پدیده‌هایی مانند زنده‌به‌گور کردن دختران و صاحبان پرچم‌ها می‌شد).([1])


[1]- احمدالحسن، صفحه رسمی فیسبوک،23/06/1392.

  

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

دوشنبه, 18 دی 1396 ساعت 10:11

نحوه نوشتن و خواندن آیات

نوشته شده توسط

نحوه نوشتن و خواندن آیات:

در ذکر آیات کتاب مقدس 3 چیز اهمیت دارد:

1) نام کتاب

2) باب کتاب

3) آیه‌ یا آیات کتاب

آیات را چگونه می‌خوانیم؟!

مثلاً اگر نوشته‌شده باشد: (لوقا 5: 4) آن را این‌گونه می‌خوانیم: کتاب لوقا باب 5، آیۀ 4 و همچنین برخی کتب دارای دو بخش هستند، به‌عنوان‌مثال کتاب «تواریخ» یا «پادشاهان» یا «رسالات یوحنا» و «رسالات پطرس» و...؛ برای آنکه به مخاطب بفهمانیم که ‌آیۀ مدنظر ما در کدام بخش می‌باشد باید پیش از نام کتاب عدد آن بخش را ذکر نماییم؛ به‌عنوان‌مثال اگر بخواهیم بگوییم که در نامۀ اول پطرس باب 1، آیۀ 2 چنین آمده است، باید آن را این‌گونه بنویسیم: (1 پطرس 1: 2).

 

 

 

ادامه مطالب این بخش :

 

کتب مقدس مسیحیان

نحوه نوشتن و خواندن آیات
 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; هر کسی که ادعا می کند از سوی خدا می باشد حتما باید با خود معجزه ای بیاورد : 

بسیاری گمان می‌کنند که معجزه راهی ثابت برای شناخت فرستاده  خدا است، اما آیا تمام فرستادگان  الهی معجزه داشتند؟

 ما در کتب انبیایی همچون (حجی) و (یوئیل) و (ملاکی)... که  مسیحیان و یهودیان به آن معتقدند،  معجزه‌ای شاهد نیستیم پس یا  آن  انبیاء معجزه‌ای نداشتند که در کتاب‌هایشان ذکر شود و یا که آن  انبیاء  معجزه داشتند اما در کتبشان بیان نکردند! پس در رابطه با  (اهمیت  معجزه)، این نکته برداشت  می‌شود که اصلاً معجزه را راه  اصلی  شناخت فرستادگان الهی نمی‌دانستند و برای آن اهمیت  بسیاری  قائل نبودند چراکه اگر از اهمیت ویژه برخوردار بود حتماً بیان  می‌شد.

 

برای نمونه در (یوحنا 10: 41) آمده است:

(و بسیاری نزد او آمده،  گفتند که یحیی هیچ معجزه ننمود و  لکن هر چه یحیی درباره ‌این  شخص گفت، راست است).

 همچنین هنگامی‌که فریسیان از عیسای مسیح تقاضای آیت آسمانی داشتند وی تقاضای آنان را رد  نمود([1]) و تأسف‌بارتر آنجاست که در جای دیگری حتی بعد از دیدن معجزه، او را رئیس دیوها خطاب  نمودند.([2])

 در (متی 7: 22) آمده است:

(22 در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت: «سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو نبوّت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟» 23 امّا به آن‌ها به‌صراحت خواهم گفت، «هرگز شمارا نشناخته‌ام. از من دور شوید، ای بدکاران!»).

ویلیام مک‌دونالد در تفسیر (متی 7: 22 - 23) می‌گوید:

(در روز داوری هنگامی‌که بی‌ایمانان در مقابل مسیح می‌ایستند([3]) بسیاری به او یادآوری خواهند کرد که به نام او نبوت کرده‌اند یا دیوها را بیرون رانده‌اند یا معجزات بسیاری انجام داده‌اند. همگی به نام او. اما همه اعترافاتشان بیهوده خواهد بود. عیسی به آن‌ها اعلام خواهد نمود که او هیچ‌گاه آن‌ها را نشناخته است یا آن‌ها را به‌عنوان پیروان خود تصدیق نمی‌نماید.

از این آیات می‌آموزیم که تمامی معجزات اصلیت الهی ندارند و تمامی معجزه کنندگان ازنظر الهی معتبر نمی‌باشند. معجزه یعنی این‌که نیرویی ماوراءالطبیعه در کار است. آن نیرو ممکن است الهی یا شیطانی باشد. ابلیس ممکن است به پیروان خود نیرو ببخشد تا دیوها را موقتاً بیرون برانند، بدین منظور که‌ این توهم ایجاد شود که آن معجزه الهی است. او پادشاهی خود را علیه خودش در چنین موردی تقسیم نمی‌کند، بلکه در حال توطئه برای حمله هر چه پلیدتر دیوها در آینده می‌باشد).([4])

و همچنین به (تثنیه 13: 1 - 3) دقت کنید:

(۱ اگر در میان تو نبی‌ای یا بیننده خواب از میان شما برخیزد، و آیت یا معجزه‌ای برای شما ظاهر سازد، ۲ و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده، گفت خدایان غیر را که نمی‌شناسی پیروی نماییم، و آن‌ها را عبادت کنیم، ۳ سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو، زیرا که یهُوَه، خدای شما، شمارا امتحان می‌کند، تا بداند که‌ آیا یهُوَه، خدای خود را به‌تمامی دل و به‌تمامی جان خود محبت می‌نمایید؟).

 همچنین در (متی 24: 24) آمده است:

(زیرا که مسیحان کاذب و انبیا کذَبه ‌ظاهرشده، علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی).

با توجه به آنچه که ارائه شد، مشخص می‌شود که معجزه راه اصلی شناخت فرستادگان خدا نمی‌باشد.

 


[1]- مرقس 8: 10 - 12

[2]- متی 12: 22 - 24

[3]- مکاشفه ۲۰‌: ۱۱ - ۱۵

[4] -https://goo.gl/zLMDvA

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; محمد بر طبق قرآن گناهکار بوده است

در قرآن در ارتباط با حضرت محمد آمده است:

(تا خدا از گناه گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهى راست هدايت كند).

یکی از شبهات مسیحیان که در ارتباط با حضرت محمد بیان می‌دارند، ازاین‌قرار است که برحسب تفسیر ظاهری از این آیۀ قرآن، حضرت محمد را گنه‌کار دانسته و معتقدند که حتی بر طبق قرآن او معصوم نبوده است و عیسای مسیح تنها کسی بوده است که از گناه مصون مانده است، و او همان خدا است.

 اما در ارتباط با آن آیه توضیح احمدالحسن را خواهیم آورد که به‌وضوح معنای حقیقی آن را شرح داده‌اند:

(قضیۀ حمل بعضی از گناهان امت به‌وسیلۀ پیامبرانشان تا همه به‌سوی خدا سِیر کنند در دین خدا وجود دارد و از چیزی پوچ به وجود نیامده است، برای شما امکان‌پذیر است که به‌عنوان‌مثال به متون تورات مراجعه کنی تا نسبت به تحمل درد بیشتر موسی j نسبت به اشتباهاتی که قومش انجام دادند، آگاه شوی، و فرستادۀ خدا محمدص خطای مؤمنین را حمل کردند و خدای متعال می‌فرماید: (تا خدا از گناه گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهى راست هدايت كند).([1])

و تفسیر آن در ظاهر: همانا او گناهان و خطاهای امت خود را تحمل کرد و خدا آن‌ها را برای او بخشید، از عمر بن یزید بیاع سابری نقل است:

به ابی‌عبدالله ع، عرض کردم: دربارۀ قول خدا در کتابش (تا خدا از گناه گذشته و آينده تو درگذرد) فرمودند: (گناهی نکرد و به فکر گناه کردن نبود، ولی خدا گناهان شیعه او را بر او تحمیل کرد سپس او را بخشید).([2])

و تحمل پیامبران برای گناهان امت‌های خود بدین معنی نیست که آن‌ها گناه نقض عهد و پیمانِ منکرین جانشین خدا را که بر این انکار می‌میرند، متحمل می‌شوند بلکه آن‌ها گناه کسی را بر دوش می‌گیرند که از یادآوری این عهد و پیمان غفلت ورزیده و مدت‌زمانی در این زندگی دنیوی، نقض عهد نموده است. همان‌طوری که حمل گناه و خطای امت‌های خود به معنای این نیست که آن‌ها به‌جای امت‌ها صاحب گناه و خطا می‌شوند، بلکه معنای آن... آن‌ها سختی‌های اضافی و تلاش اضافی در رساندن رسالت خود به مردم در این دنیا تحملمی­کنند، و این به‌طور طبیعی بااراده خود آن‌هاست؛ زیرا خودشان چنین چیزی را درخواست می‌نمایند، چه بسیار پیش می‌آید که یک پدر مهربان و دلسوز پیامدهای خلاف‌کاری و اشتباه فرزندانش را بر عهده می‌گیرد، هرچند ممکن است این کار زحمت و مشقت برای او در پی داشته باشد و حتی گاهی اوقات رنج‌ها و کشته شدن درراه خدا را برای او رقم بزند، همان‌طور وضعیت حسین ع نیز همین‌گونه است، و این ازآن‌رو است که پدر چشم امید دارد که درنهایت فرزندانش اصلاح شوند، چه‌بسا که بسیاری عهد را به خاطر نمی‌آورند مگر آنگاه‌که خون پدرشان یعنی ولّی خدا بر زمین ریخته شود و این کار عاملی می‌شود بر این‌که آن‌ها عهد و پیمان را به یادآورند، ازاین‌رو می‌بینیم که حسین ع که خدا اراده فرمود تا او را سببی برای یادآوری عدۀ بسیاری از خلایق قرار دهد، حج را رها می‌کند و مسیری را که به مکان ذبح شدنش منتهی می‌شود، در پیش می‌گیرد).([3])

 


[1]- فتح: 2.

[2]- تفسیر قمی: ج 2 ص 314.

[3]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صص. 206 - 207.

  

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

 شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; بر طبق کتاب مقدس عیسی اول و آخر و ابتدا و انتهاست، دیگر به کسی غیر از او نیازی نیست! 

مسیحیان عقیده دارند که بر طبق کتاب مقدس، عیسای مسیح، ابتدا و انتها است، و  شاید بتوان گفت از متونی که به آن  استناد می‌نمایند آیات (مکاشفه 22: 13 - 16)  است:

(۱۳ من الف و یاء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. ۱۴ خوشا به حال  آنانی  که رخت‌های خود را می‌شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه‌‌‌های شهر  درآیند، ۱۵ زیرا که سگان و جادوگران  و زانیان و قاتلان و بت‌پرستان و هر که دروغ را  دوست دارد و به عمل آورد، بیرون می‌باشند. ۱۶ من عیسی فرشته خود را  فرستادم تا شمارا در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه و نسل داوود و  ستاره درخشنده صبح هستم).

 مسیحیان برداشت‌هایی از آیات ارائه می‌دهند که صرفاً ظاهری می‌باشد و در اصل  فهم ناقص خود را از آیات بیان می‌دارند؛  شاید این عبارات را هنگامی‌که با آن‌ها  مواجه شدیم به کار برند و بیان دارند که بنابراین لزومی به وجود محمد بعد از  عیسی  نبود و او یعنی عیسی درواقع اول و آخر است؛ اما آنچه که در عهد جدید با  عنوان «ابتدا و انتها و اول و آخر» آمده است،  معنایی عمیق‌تر ازآنچه که مسیحیان تفسیر می‌نمایند دارد، در این رابطه می‌خواهیم بخشی از سؤال و جوابی که دریکی از  کتب احمدالحسن موجود است را برای شما ارائه نماییم که معنای این عبارات در آنجا واضح بیان می‌شود:

 سؤال:

 معنى این فرموده خدا چيست؟ 

(آيا نديدند كه ما پيوسته به سراغ زمين می‌آييم و از اطراف آن كم می‌كنيم؟! و خدا  حكم مى‏كند؛ و هیچ‌کس را ياراى جلوگيرى  يا رد احكام او نيست؛ و او سريع الحساب است).([1])و نیز: (آيا نمى‏‌بينند  كه ما پيوسته به سراغ زمين آمده، و از اطراف آن می‌كاهيم؟! آيا آن‌ها غالب‌اند؟).([2])

پاسخ:

(با فرود آمدن نطفه‌ها بر زمین، بر آن افزوده و با بالا رفتن نطفه‌ها، از آن کاسته می‌شود و این زیادت و نقصان به سبب وارد شدن انسانی جدید به این عالم جسمانی یا خروج انسان از این عالم جسمانی به وسیله‌ی مرگ، می‌باشد. در آیات ذکر شده فروکاستن زمین، یعنی با خارج شدن نطفه از آن به سبب مرگ ایجاد می شود.

اما اطراف و کناره‌های زمین همان حجت‌های الهی(ع) از انبیا، فرستادگان و ائمه(ع) می‌باشند و کناره‌ی چیزی یعنی نهایت و آخر آن یا سرآغاز و اولش. در کناره‌ی زمین، حجت(ع) بر اهل زمین می‌باشد؛ چرا که او سبب فیض نازل شونده از آسمان بر زمین است؛ پس موضع اتصال این فیض، همان اطراف و کناره‌هایی زمین می‌باشد و این از آن رو است که این فیض همان نوری است که در زمین از یک طرف به طرف دیگر متجلّی می‌شود و اگر او نبود، زمین اهلش را فرو می‌برد و به عدم بازمی‌گشت.

پس حجت، همان طرف و کناره‌ی زمین است، و او ابتدا است و انتها، و او اوّل است و آخر. ...).([3])

 

 


[1]- رعد: 41.

[2]- انبیاء: 44.

[3]- احمدالحسن، متشابهات، جلد 3، صص 66 - 67، سؤال 104.

 

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; بر طبق [متی 17:5] تمام نبوت ها و پیشگویی ها بوسیله عیسی تمام شد، او آمد و تمام کرد و دیگر نیازی به محمد نبود!

یکی دیگر از شبهات مسیحیان آیه‌ای است که در انجیل (متی 5: 17) آمده است که آن این‌چنین است:

(گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صُحُف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل‌نمایم بلکه تا تمام کنم)؛

مسیحیان معتقدند که‌ این آیه به‌ این نکته اشاره می‌نماید که با آمدن عیسای مسیح نبوت‌های عهد قدیم تحقق پیدا نمود و دیگر شخصی پس از عیسای مسیح به‌عنوان نبی نخواهد آمد. در نادرستی این برداشت غلط چند نکته را بیان خواهیم نمود:

نکته اول: در این آیه و نه در هیچ‌یکی از بخش‌های عهد جدید هیچ اشاره‌ای را نمی‌بینیم از اینکه عیسای مسیح گفته باشد پس از وی، جانشین و نبی‌ای نخواهد آمد.

نکته دوم: معنای آیه ‌این است که عیسای مسیح نیامد تا تورات و صحف را باطل سازد بلکه با آمدن وی «برخی» نبوت‌های عهد قدیم تحقق پیدا کرد به طرقی که بر حقانیتش شهادت می‌داد؛ و اینکه می‌گوییم او تنها تمام‌کننده «برخی از نبوت‌های عهد قدیم» بوده است، آن را با توجه به شواهد کتاب مقدسی اثبات می‌نماییم؛ و برای نمونه:

عیسی مسیح تمام‌کننده نبوت (حبقوق 3: 3) نبوده است و ما ذکر نمودیم که حبقوق خبر از شخصی می‌دهد که از فاران خواهد آمد و کسی جز حضرت محمد نمی‌تواند تمام‌کننده‌ این نبوت باشد چراکه بعد از حبقوق هیچ حادثه خاصی از فاران موردنظر مسیحیان به وقوع نپیوست؛ بلکه از فاران واقع در عربستان ‌که مکه و اطراف آن را شامل می‌گشت، نبی‌ای ظهور نمود که آمدن وی، همچون آمدن خدا بود (از آن جنبه که تجلی خدا در بین خلق بود) و همچنین آنچه که در ارتباط با «شبیه پسر انسان» در (دانیال 7: 13) بیان گشته است گویای این است که‌ این شخصیت عیسای مسیح نمی‌تواند باشد، بلکه عیسای مسیح بر طبق عقیده مسیحیان، «پسر انسان» می‌باشد؛ پس نتیجه‌ این است که «شبیه پسر انسان» شخص دیگری می‌باشد و به نزد «قدیم‌الایام» که او نیز یک انسان می‌باشد می‌رسد؛ و حتی ذکر این شخصیت یعنی «شبیه پسر انسان» در کتاب (مکاشفه یوحنا 14: 14) تکرار می‌شود و مثال‌های بسیار دیگر که اگر آن را بیاوریم متن به درازا خواهد کشید.

همچنین در (یوحنا 1: 19 - 21) آمده است:

(۱۹ و این است شهادت یحیی در وقتی‌که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سؤال کنند که تو کیستی؛ ۲۰ که معترف شد و انکار ننمود، بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. ۲۱ آنگاه از او سؤال کردند: پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت: نیستم. آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی).

و همچنین در (یوحنا 1: 24 - 25) آمده است:

(24 و فرستادگان از فریسیان بودند 25 پس از او (یحیی) سؤال کرده، گفتند: «اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی، پس برای چه تعمید می‌دهی؟»).

در آن زمان یهود علاوه بر مسیح و الیاس می‌دانستند که نبی دیگری نیز می‌آید آنان بشارتش را در کتاب مقدس خوانده بودند و متوجه آن نکته شده بودند و او را با لفظ (آن نبی) خطاب کرده‌اند! آمدن الیاس اشاره به یحیای نبی داشت هم چنانکه عیسای مسیح آن را تبیین کرد،([1]) و مسیح که آن عیسی بن مریم بود، اما آن نبی سوم که یهود منتظرش بودند چه کسی بود؟! و اگر برداشت یهود در تفکیک بندی این سه شخصیت در آن زمان درست نبود، پس چرا یحیی موضع نگرفت؟ مگر یحیی یک نبی و یک اصلاح‌گر نبود؟ چطور می‌توان قبول کرد که یحیی این اشتباه را به آنان گوشزد نکرده باشد؟ و فقط اشاره می‌نماید که من آن نبی نیستم! آیا جز این است که یحیی نیز می‌دانست نظر آنان در این تفکیک سازی درست است؟

پس نتیجه آن است که اگرچه آمدن عیسای مسیح تمام‌کننده بخشی از نبوت‌ها بوده است اما تمام‌کننده تمام نبوت‌ها نمی‌باشد و عیسای مسیح نیز هرگز این ادعا را مطرح نکرد که تمام نبوت‌ها با آمدن وی تمام می‌شود؛ پس آن تفسیری که مسیحیان از آیه برداشت می‌نمایند بسیار سست و شکننده است و با آوردن مثال‌های کتاب مقدس به‌راحتی رد می‌شود.

 


[1]- متی 11: 14.

 

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; فقط با یک آیه ثابت کنید محمد، پیامبر خداست:

در (تثنیه 18: 20 - 22) آمده است:

(«و اما نبی‌ای که جسارت نموده، به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود». و اگر در دل خود گویی: «سخنی را که خدا نگفته است، چگونه تشخیص نماییم». هنگامی‌که نبی به اسم خدا سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خدا نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است. پس از او نترس).

در کتاب مقدس انبیاء به دودسته تقسیم‌شده‌اند: 1- انبیاء راستین، 2- انبیاء دروغین؛ هنگامی‌که پیشگویی‌های آن نبی‌ای که خود را فرستاده خدا می‌خواند محقق شود، مشخص می‌شود که او یک نبی راستین می‌باشد، اما در مقابل آن، بوده‌اند افرادی که خود را نبی‌ای از جانب خدا معرفی نموده و پیشگویی‌های دروغین منتشر می‌نمودند.([1])

می‌گوییم هم یهودیان و هم مسیحیان به عهد قدیم ایمان‌دارند، حال سؤالی که مطرح خواهیم نمود این است که‌ آیا یک مسیحی و یک یهودی حاضر است که‌ این آیات را معیاری قرار دهد به جهت شناخت حقانیت یا عدم حقانیت حضرت محمد؟! اگر قرار ندهد پس ایمان خود را نقض کرده است!

به اصل مطلب می‌پردازیم و آن این است که‌ این آیه به‌تنهایی حقانیت حضرت محمد را اثبات می‌نماید تنها کافی است به کتب حدیث رجوع نماییم تا از صدها بشارتی که وی در ارتباط با شهادت عزیزترین نزدیکان خویش و حوادث زمان‌های آخر بیان نموده و محقق شده است، آگاه شویم و برایمان اثبات شود که او یک نبی راستینی است که از جانب خدا فرستاده‌شده است و پس‌ازآن هیچ عذری برای یک مسیحی و یهودی باقی نمی‌ماند جز آنکه با رد آن، کتاب مقدس خویش را و در امتداد آن خدای خویش را رد نموده است.

 


[1]- ارمیا 23: 25 - 27.

 

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; بر طبق [متی 15:7] و [متی 11:24] بعد از عیسی فقط انبیای کذبه خواهند آمد.

یکی از شبهات مسیحیان بر مسلمانان آیه‌ای در (متی 7: 15) می‌باشد که در آن آمده است:

(اما از انبیای کذَبِه احتراز کنید، که به لباس میش‌ها نزد شما می‌آیند ولی در باطن، گرگان درنده می‌باشند)

و همچنین آیۀ (متی 24: 11) که می‌گوید:

(پیامبران دروغینِ زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد).

برخی از مسیحیان ناآگاه ممکن است بر طبق این آیات نتیجه‌گیری نمایند که هر نبی‌ای بعد از عیسای مسیح بیاید، بنابراین او کذبه و دروغ‌گو می‌باشد، درحالی‌که‌ این‌یک نتیجه‌گیری اشتباه از آیه می‌باشد، چراکه ما در آیه حصری را مشاهده نمی‌نماییم که بگوید: هر نبی‌ای که بعد از عیسی بیاید کذبه است!

به‌عنوان‌مثال فرض نمایید که سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌نماید که بارندگی‌های بسیاری در سال به وقوع خواهد پیوست و نمی‌گوید تمام سال بارندگی خواهد بود، پس می‌پرسیم آیا عاقلی وجود دارد که معتقد باشد بر طبق این گزارش تمام سال با بارندگی باران سپری خواهد شد؟!

اما به سراغ چند تن از مفسرین مسیحی خواهیم رفت تا با تفاسیر آنان از این آیات آشنا شویم؛ در تفسیر کاربردی عهد جدید که توسط توماس هیل و استیو تورسون نگاشته شده است، در ارتباط با (متی 7: 15 - 16)، نوشته‌شده است:

(15 از انبیای کذبه احتراز کنید. این انبیای کذبه، معلمین دروغین می‌باشند، مسیحیانِ دروغین، که سعی دارند نگذارند که مردم از در تنگ داخل شوند. ایشان چنین می‌گویند: «راه این نیست. ما به شما دری فراخ‌تر و آسان‌تر نشان خواهیم داد.

چرا ایشان آن‌قدر خطرناک هستند؟ زیرا که ظاهراً خوب به نظر می‌آیند و تعلیم ایشان نیز نیکو جلوه می‌کند. اما این‌گونه اشخاص انسان‌ها را به‌سوی هلاکت می‌رانند. به همین دلیل است که عیسی ایشان را گرگان درنده می‌خواند.([1])

۱۶ می‌توانیم انبیای کذبه را از میوه‌شان یعنی از تعلیم و کارشان تشخیص دهیم. ایشان در مورد خدا، عیسی، محبت و شادی صحبت می‌کنند لیکن در مورد در تنگ حرفی به میان نمی‌آورند).

ایشان فقط مسائل راحت و چیزهای دلپذیر مذهب مسیحیت را تعلیم می‌دهند. لیکن هرگز در مورد قدوسیت خدا و غضب او نسبت به گناه تعلیمی نمی‌دهند.

انبیای کذبه به انسان گناه‌کار چنین می‌گویند: (نگران نباش. همه‌چیز خوب است. خدا تو را خواهد بخشید). لیکن در مورد توبه و پشیمانی از گناه و انکار نفس تعلیم نمی‌دهند و موعظه نمی‌کنند. ارمیا، در روزگار خود در مورد این‌گونه انبیای کذبه‌ای گفته است: «جراحت قوم مرا اندک شفایی دادند، چون‌که می‌گویند سلامتی است، سلامتی است، باآنکه سلامتی نیست»([2])

(عدۀ بسیاری به چنین انبیایی گوش فرا می‌دهند، زیرا که ایشان چیزهایی می‌گویند که آن‌ها دوست دارند بشنوند([3])).([4])

ویلیام مک‌دونالد، مفسر مسیحی (که بعداً در ارتباط با او خواهیم گفت) در تفسیر (متی 7: 15) چنین می‌گوید:

(هرجائی که ضرورت‌های سخت‌گیرانه برای پیروی واقعی از مسیح تعلیم داده می‌شود، پیامبران دروغینی وجود دارند که طرفدار درِ فراخ و راهِ آسان می‌باشند. همان‌طور که سی اچ سپرجن گفته است: آن‌ها آن‌قدر حقیقت را آبدار می‌کنند تا «اینکه آبی باقی نمی‌ماند که حتی برای یک ملخ بیمار سوپ درست کرد». این مرد آن‌که اقرار دارند که درراه خدا سخن می‌گویند به لباس گوسفندان درمی‌آیند و ظاهر ایمان‌داران واقعی را به خود می‌گیرند. اما در باطن آن‌ها گرگانی درنده هستند، بدین معنی که آن‌ها بی‌ایمانان خبیثی هستند که اشخاص بی‌تجربه و نا‌بالغ و بی‌ثبات و ساده‌لوح را شکار می‌کنند).([5])

و همچنین در تفسیر (متی 24: 11) چنین می‌گوید:

(۱۱ پیامبران دروغین بسیاری برخاسته و مردم بسیاری را گمراه می‌کنند. این پیامبران را نباید با مسیح‌های دروغین آیه ۵ اشتباه گرفت. پیامبران دروغین ادعا می‌کنند که سخنگویان خدا می‌باشند. به دو طریق می‌توان آن‌ها را تشخیص داد: پیشگویی‌های آن‌ها همیشه اتفاق نمی‌افتد؛ و تعالیم آن‌ها همواره بشر را از واقعیت خدا دور می‌سازد. ذکر پیامبران دروغین جمله (گفته) ما را که رنج و عذاب دارای مشخصه یهودی می‌باشد تأیید می‌نماید. پیامبران دروغین با ملت اسراییل پیوند دارند؛ در کلیسا خطر از طرف معلم‌های دروغین ما را تهدید می‌نماید ([6])).([7])

بنابراین آنچه لازم است از طریق تفاسیر این مسیحیان بدانیم این است که آنان بیش از هر چیز ایمان‌داران مسیحی را مصداق انبیای دروغین تفسیر نموده‌اند؛ در (متی 7: 22 - 23) نکاتی بیان‌شده است که قابل‌تأمل است:

(22 در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت: «سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو نبوّت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟» 23 امّا به آن‌ها به‌صراحت خواهم گفت، «هرگز شمارا نشناخته‌ام. از من دور شوید، ای بدکاران!»).

 در انتها لازم است یادآوری نماییم که حقانیت حضرت محمد با دلایلی محکم‌تر از یحیی از طریق کتاب مقدس ثابت می‌شود، همان یحیای نبی که مسیحیان آن را یک نبی می‌دانند اما به دلیل حرص و کینه نسبت به حضرت محمد، به حقانیت او اقرار نمی‌نمایند.

 


[1]- اعمال 29: 20 – 31 نیز مشاهده شود.

[2]- ارمیا ۶: ۱۳ - ۱۴.

[3]- 2 تیموتائوس ۴: ۳ - ۴.

[4] -https://goo.gl/tRLsB1

[5] -https://goo.gl/RWn7tT

[6]- 2 پطرس ۲‌: ۱.

[7] -https://goo.gl/Eu6XNT

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

صفحه5 از29

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف