wrapper

آخرین اخبار

نقد نظرات سید محمد شیرازی در مورد نظریه تکامل

سید محمد شیرازی

احمد الحسن در کتاب توهم بی خدایی می نویسند :

سید محمد شیرازی در کتابی که آن را «مناظره ی بین اسلام و داروین» نام نهاده، ردیه ای بر نظریه ی داروین نگاشته است.[1] وی در ابتدای کتابش خود را این گونه معرفی نموده است:

«مرجع دینی اعلی، حضرت امام شیرازی -دام ظله-»

بد نیست سراغ برخی اشکالاتی که وی به علم زمین شناسی تاریخی و نظریه ی تکامل وارد کرده برویم، تا ببینیم آیا از ارزش علمی برخوردار است؟ یا به قول معروف مصداق «بد شنید و بد پاسخ داد» می باشد؟! در نظر داشته باشید که شیرازی به نام داروین مطالبی می نگارد و جملاتی را به او نسبت می دهد. سپس با این پندار که جملات گفته شده، سخنان داروین است، به آنها پاسخ میدهد. وی در این داستان خود را «مسلمان» نام نهاده است.

شیرازی در کتابش نوشته است:[2]

داروین (آنچه به گمان شیرازی کلام داروین است): تجربه یعنی استقرا و دیگر دلایل.

استقرا: هنگامی که انسان لایه های زمین را کاوش می کند، در آن سنگواره های گیاهان، حیوانات و انسان هایی را مییابد. اغلب فسیل های هر لایه، از فسیل های دیگر لایه ها متفاوت است. هر چه فسیل به پوسته ی زمین نزدیکتر باشد، به کمال نزدیکتر است و بر عکس، هر چه فسیل از پوسته ی زمین دورتر باشد، از کمال دورتر است.

مسلمان (شیرازی به آنچه گمان کرده کلام داروین است پاسخ میدهد): این موضوع چه ربطی دارد به تکامل، درک منشأ چیزها و اینکه انسان میمون بوده است؟!

داروین (آنچه به گمان شیرازی کلام داروین است): الان عرض می کنم. ارتباطش در این است که :

۱- لایه ی زیرین زمین شامل فسیل های «صدف»، «اسفنج»، «مرجان»، «میگو»، «ماهی»، «حیوان صدف دار تک سلولی» و «یونجه» میباشد.

۲- لایه ی دوم شامل «کاج»، «نخل»، «خزندگان»، «پرندگان»، «ماهیها» و «حیوانات کیسه دار» است.

۳-لایه ی سوم شامل «مارها»، «یاکها»، «میمون» و «درختان امروزی» می باشد.

۴- لایه ی چهارم شامل «ماموتهای منقرض شده»، «چهارپایان پشم دار»، «انسان» و «تمام درختان امروزی» است.

مسلمان (شیرازی):

اول: این فسیلهای طبقه بندی شده را که مورد ادعای شما است چگونه ثابت می کنی؟ و همچنین ادعای خود را مبنی بر اینکه فسیل های هر لایه تکامل یافته تر از فسیلهای لایه ی قبلی است، چگونه ثابت می کنی؟

........

پنجم: اگر فرض کنیم در لایه های زیرین هیچ انسانی وجود نداشته باشد، آیا این طبقه بندی فسیلها دلیلی است بر تکامل مورد گمان شما؟ اگر کسی به شما بگوید که خدا در لایه های پایینی اسفنجی .... خلق کرده است، پاسخ شما چه خواهد بود؟ آیا وجود یک خودروی کوچک در طبقه ی اول ساختمانی، و خودروی بزرگتر در طبقه ی دوم و خودروی بزرگتر در طبقه ی سوم و.... که همه ی آنها در شکل و شمایل با هم متفاوت هستند، دلالت بر تکامل یافتن خود به خودی خودرو دارد، بدون در نظر گرفتن این موضوع که هر خودرو به طور مستقل ساخته شده است؟ اگر فرض کنیم نیویورک در زمین فرو رود و بعد از هزار سال کسی بیاید و ساختمانی را که خودروها در طبقات آن قرار دارد، کشف کند، آیا حق دارد که همانند تو سخن بگوید؟ و اگر چنین گفت، چگونه پاسخش را می دهی؟ بین سخنان شما و او چه تفاوتی وجود خواهد داشت؟!![3]

پاسخ سید احمد الحسن : این گونه است که نویسنده با حرکت بی محابای قلم و اشکالاتی بسیار کوته فکرانه میخواهد علم زمین شناسی تاریخی را با تمام دقت و توانایی که در تعیین عمر لایه های زمین دارد، به چالش بکشد و به دنبال آن، عمر موجودات زنده ی فسیل شده در زمین را از اعتبار ساقط کند. شیرازی می گوید: «این فسیلهای طبقه بندی شده را که مورد ادعای شما است چگونه ثابت می کنی؟» سپس میپندارد که در این بحث، علم یا داروین یا طرف مقابل او ناتوان شده و نمی تواند به این اشکال یا پرسش پاسخ دهد!

از مثال زدن ساختمان توسط سید محمد شیرازی، به نظر می رسد که او میپندارد زمین شناسان لایه های زمین را فقط براساس قرار گرفتن هر یک بر دیگری طبقه بندی میکنند و در این کار هیچ ملاک علمی یا قوانینی را که از بروز خطا تا حد بسیار زیادی جلوگیری کند، در نظر نمی گیرند. گویی آنها در این فرآیند به حوادث طبیعی از قبیل به زمین فرو رفتن، زلزله، آتشفشان و حرکت لایه های پوسته ی زمین بی اعتنایند و بدون اینکه با استفاده از یک سری ضوابط علمی که برای طبقه بندی مقرر کرده باشند، وقوع این حوادث را در نظر نمی گیرند! وی ابتدا می بایست از نحوہ ی طبقه بندی لایه های زمین در علم زمین شناسی مطلع می شد و چگونگی تعیین عمر لایه ها و سازوکارهای آن و شیوه ی کاوش و ابزارآلات مربوط به این کار را میدانست و مشخص می کرد که آیا از نظر علمی دقیق است یا خیر. تا او -که خودش را امام و آیت الله می نامد- اشکالی به این سادگی و بی محتوایی را مطرح نمی نمود!

به طور معمول، هر فرد جویای حقیقت باید بداند که تعیین عمر لایه های زمین بر اساس شیوه های علمی صورت می گیرد، از جمله:

۱- روش تاریخ گذاری نسبی[4] :

در این روش بعضی امور استفاده می شود: از جمله مقایسه ی سنگهای طبقه طبقه که دچار خرد شدن یا به هم ریختگی نشده باشند. لایه ای که در زیر است، قدیمی تر از لایه ی بالایی است و به همین ترتیب. بنابراین تعیین سن لایه ی زیرین بر خلاف پندار شیرازی تصادفی نیست بلکه براساس ملاکهای علمی صورت می پذیرد. به طور کلی این روش برای تعین سن لایه های سنگی نسبت به یکدیگر کاربرد دارد و در آن سن واقعی هر لایه مشخص نمی نشود.

۲- روش تاریخ گذاری مطلق[5] :

این روش از ایزوتوپ پرتوزای عناصر استفاده می کند. با گذشت زمان هسته ی اتم تحلیل میرود و به صورت پرتو واپاشی می کند. در هر عنصر، این تغییر در میانگین زمانی ثابتی رخ میدهد. بر این اساس می توان سن لایه ی سنگی حاوی ایزوتوپ پرتوزا را از طریق مقایسه با اصل شناخته شده ی آن، به دست آورد. مدتها پیش از آنکه شیرازی کتابش را به نگارش در آورد، ده ها سال است که این روش مشهور و شناخته شده می باشد و اکنون نیز در تاریخ گذاری دقیق لایه های زمین کاربرد دارد. از ایزوتوپهای مختلفی برای تعیین سن صخره ها، سنگواره ها و مواد آلی استفاده می شود که از آن جمله کربن (C)، آرگون (Ar) و ... قابل ذکر می باشد.

اما این سخن شیرازی خطاب به دانشمندان تکاملی یا داروین که می گوید: «ادعای خود را مبنی بر اینکه فسیلهای هر لایه تکامل یافته تر از فسیلی های لایه ی قبلی است، چگونه ثابت می کنی؟» پاسخ بسیار ساده ای دارد.

ما لایه های زمین را که برخی بر روی برخی دیگر قرار دارد، در اختیار داریم. آنها را با روش های بسیار دقیق علمی که خطاناپذیر است کاوش کرده ایم و مشخص شده که لایه های زیرین قدیمی تر است و لایه های بالایی جدیدترند. تفاوت سن این دو گاهی اوقات به صدها میلیون سال می رسد. همچنین دریافتیم که لایه های قدیمی تر دربرگیرنده ی موجودات ابتدایی هستند و هر چه به سمت زمان حال بیاییم، در لایه ها موجودات پیشرفته تر و کامل تری دیده می شود. بنابراین نمیتوان گفت که تمام آفرینش یک باره و یک جا حادث شده است؛ زیرا برخی از این موجودات صدها میلیون سال پس از برخی موجودات دیگر ظاهر شده اند. بنابراین با استناد به داده های دقیق علمی چاره ای نیست جز اینکه بگوییم برخی از این موجودات پس از برخی دیگر آمده اند، و ازدیاد و پیچیدگی در اجسام صدها میلیون سال پس از سادگی پیشین آن، حاصل شده است.

سپس با بررسی، تاریخ گذاری و مقایسه ی فسیلها که بر اساس علوم دقیقی همچون کالبدشناسی تطبیقی و با استفاده از جدیدترین ابزار کاوش صورت گرفته، به استناد دلایل علمی و پژوهشی مشخص شده است که برخی از آنها نسل های پیشرفته ی برخی دیگرند.

پس اکنون هر کس نتیجه ی این بررسی ها و تحقیقات علمی را نپذیرد، خواهد گفت: اینها بیدرنگ و ناگهانی خلق شده اند؛ ولی باید توضیح دهد که چرا خدا آنها را در دوره های مختلف آفریده و آنها را به گونه ای قرار داده که گویی برخی از برخی دیگر تکامل یافته ترند. آیا برای این است که بشر را فریب دهد؟؟ خداوند سبحان از چنین نسبتی به دور است!

بنابراین، مسأله ساده است: اینکه برخی از برخی دیگر تکامل یافته اند.

ما میتوانیم این موضوع را در آزمایشگاه به بوته ی آزمایش گذاریم و با دستکاری ژنها، گونه های جدیدی از جانداران به وجود آوریم.

شیرازی میگوید:

نهم: فرض موجود بودن سلول اولیه ی زنده، برای زندگی بخشیدن به میلیون ها میلیون موجود زنده کفایت نمی کند. پس این جانداران از کجا حیات یافته اند؟ آیا وجود یک قطعه آهن برای اثبات و توضیح وجود میلیون ها تن آهن کفایت میکند؟ هرگز ![6]

پاسخ: نمیدانم آیا شیرازی با چیزی به نام تکثیر شدن آشنا هست یا خیر؟! و آیا میداند که در آزمایشگاه می توان یک سلول باکتری را به میلیون ها سلول باکتری دیگر تبدیل کرد؟! به نظرم همین مقدار برای توضیح دادن این مسأله کافی باشد که اگر مواد اولیه و شرایط مناسب برای رشد و ازدیاد حیات فراهم گردد، وقوع آن یک مسأله ی طبیعی و کاملاً عادی است. من معتقدم کسی شک ندارد که آنچه برای افزایش حیات بر زمین مورد نیاز است، در آن به فراوانی وجود دارد. این موضوع را میتوان به آسانی در آزمایشگاه محک زد. اگر بدانیم نقشه ی ژنتیکی اساس زندگی جسمانی را تشکیل می دهد، قضیه ی تنوع حیات، موضوعی کاملا طبیعی بوده و وقوع آن نیز حتمی است. جهش هایی در این نقشه روی می دهد که می تواند همیشگی باشد و به دگرگونی و تمایز منجر گردد، و وقتی دگرگونی و ازدیاد به وجود آید، طبیعت آن را که بر زندگی تواناتر است برمیگزیند و با منتقل کردن ژن ها توسط موجود زنده به نسل های بعدی، به طور قطع تکامل حاصل خواهد شد.

شیرازی میگوید:

دوم: اگر طبیعت بهترین ها را انتخاب می کند، چرا گیاهان و حیوانات اولیه به حال خود باقی مانده اند؟ چرا میمون ها به حال خود باقی مانده اند؟ و چرا طبیعت آنها را به جانوران بهتری تبدیل نکرده است؟

سوم: چرا دیده می شود[7] که غیر شایسته تر بر شایسته تر غلبه می کند و او را از بین می برد؟ همان طور که شیر انسان را می درد، و حیوانات سمی نظیر عقرب و مار انسان یا حیوان برتر را نیش میزنند و از بین می برند و میکروب ها جان انسانی را که برتر از آنها است، میگیرند.

چهارم: چرا موجودات شایسته تر به چیزهای غیرشایسته تر عقب گرد می کنند؟ همان طور که انسان ضعیف شده، میمیرد و سپس به خاک تبدیل میگردد؛ همین طور در مورد گیاه و حیوان؟

پنجم: چرا در فسیلها، حیوانات منقرض شده ای که از برترین نوع حیوانات هستند (مانند داشتن جثه ی بزرگ و برتر بودن وضعیت بدنی) یافت می شود؟

ششم: طبیعتی که انتخاب می کند چیست؟ اگر دارای عقل و فهم و شعور است، ماهیتش چیست؟ و اگر فاقد عقل و ادراک است، پس چگونه گزینش میکند؟ آیا اگر کسی بگوید: «این آهن، آن آجر را به عنوان هم نشین خودش برگزیده است» خود را در معرض خنده و تمسخر دیگران قرار نداده است؟ پس چگونه می توان به طبیعت، چنین انتخابی را (که مورد ادعا است) نسبت داد؟ به طوری که بهتر از تمام دانشمندان، حکما، فلاسفه و صاحبان دانش و درک و تجربه دست به گزینش میزند؟[8]

پاسخ: سخن محمد شیرازی که می گوید: «میمون ها و گیاهان تکامل نیافته اند» نادرست است. این مسایل، تاریخی هستند و به آسانی و از طریق کاوش سنگواره ها، میتوان بطلان آن را نشان داد. در این امور می توان به داده های باستانی و فسیل های کشف شده مراجعه کرد. به عنوان مثال ثابت شده گیاهانی که قبلا بدون گل بودند، اکنون گلدار شده اند و این یعنی گیاهان تکامل پیدا کرده اند. میمون ها نیز تکامل و تغییر یافته اند. میمون هایی که امروزه مشاهده می کنیم به طور کلی با میمون های اولیه تفاوت دارند. به عنوان مثال پیش از هفتاد میلیون سال پیش هیچ انسان واره ای وجود نداشته است و حتی هیچ نوع میمونی وجود نداشت بلکه پستانداران کوچکی وجود داشتند که از آنها پستانداران تکامل یافته ی دیگر بروز کرده اند و پس از انقراض دایناسورها، میمون ها از آنها متولد شده اند.

اما این ایراد او در خصوص اینکه حیوانی از مرتبه ی پستتر، حیوان با مرتبه ی بالاتر از خود را از بین میبرد با این سخن خود: «همان طور که شیر انسان را می درد، و حیوانات سمی نظیر عقرب و مار انسان یا حیوان برتر را نیش میزنند و از بین می برند و میکروب ها جان انسانی را که برتر از آنها است، می گیرند» شیرازی این مثال را نقض انتخاب طبیعی به شمار می آورد و این خود به این معنا است که وی چیزی از انتخاب طبیعی نمیداند. شیر، عقرب، مار، باکتری و ویروس همگی بخشی از ابزار طبیعتی هستند که پیرامون موجود گزینش شده (در مثال وی انسان) را احاطه کرده اند. اینها آن دسته از افراد گونه را که برای بقا شایسته ترند یا میتوانند خود را بهتر نجات دهند و از آن گردنه های دشوار عبور کنند و ژنهای خود را به نسل بعدی منتقل سازند، انتخاب می نمایند. بلکه حتی برخی از افراد یک گونه این نقش را با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگر گونه ها، به افراد دیگری از همان نوع خود اعمال می کنند؛ زیرا آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیست محیطی بین آنها بیشتر است.

مثال دیگری مشابه مثال های شیرازی به کار می برم تا کسانی که فریب سخن او را خورده اند، کلامم را درک کنند:

فرض کنیم ما به دو میلیون سال پیش برگردیم. در آن زمان، گونه ی انسانی هوموارکتوس[9] (انسان راست قامت) که دارای مغز کوچکی است (بزرگتر از مغز شامپانزه و کوچک تر از مغز هوموساپینس[10] یا انسان امروزی) زندگی می کرده است. پیش فرض آن است که هوموساپینس از هومو ارکتوس تکامل یافته تا اینکه در حدود ۲۰۰ هزار سال پیش، از لحاظ گونه ای، از آن مستقل شد و به صورت یک گونه ی انسانی جدید در آمد.

اکنون تصور می کنیم که ما گروهی از هومو ارکتوس ها شامل ده مونث غیر بالغ و ده مذکر غیر بالغ را که اطرافشان پر است از حیوانات درنده از قبیل شیر و حیوانات سمی و کشنده نظیر افعی و عقرب و میکروبهای کشنده، زیر نظر گرفته ایم. فرض ما این است که این ده نفر با هم تفاوتهایی دارند؛ همان طور که همیشه نیز همین گونه بوده است. برخی بلندقد هستند و برخی کوتاه قد. برخی راست قامت هستند و پای برخی دارای انحنا است و گویی آن را از پیشینیان به ارث برده و این، سرعتش را کم می کند. برخی قوی هستند و برخی بنیه ی ضعیفی دارند. برخی ذاتاً در مقابله با میکروب ها بسیار قوی هستند و عده ای دیگر در این خصوص ضعیف ترند. مغز برخی از آنها نسبت به میانگین بزرگتر است و برخی مغز کوچکتری دارند. حال اگر حیوانات وحشی و درنده به اعضای این گروه حمله کنند، قاعدتاً فرد قوی تر، سریع تر و باهوش تر نجات مییابد و فرد کم هوش تر، ضعیف تر و کندتر از بین میرود؛ چرا که به عنوان مثال افراد باهوش می توانند بیش از افراد با درجه ی هوش کمتر راهی برای محافظت از خود در برابر نیش افعی پیدا کنند. بر همین اساس فرد باهوش (آنکه مغز بزرگتر و برتری دارد) زنده می ماند، بالغ می شود، جفت گیری میکند و ژن های خود را به نسل بعدی منتقل می نماید. همین طور با گذشت نسل های متوالی، دگرگونی، انتخاب و ازدیاد باعث می شود اندازه ی مغز بزرگ تر شود، پاها راست و استوار گردند، مقاومت بدن به باکتری افزایش یابد... و الخ.

بر همین اساس انسان، آهو، عقرب، افعی و باکتری جزئی از ابزارهای گزینشگر طبیعت در خصوص گونه ی شیرها به شمار می روند. اگر ما دو شیر را در نظر بگیریم که یکی قوی است و سریع و دیگری ضعیف است و کند به صورتی که سرعت دومی از میانگین سرعت آهوها و بز کوهی موجود در طبیعت پیرامون شان کمتر باشد، به طور معمولی، شیر ضعیف از بین می رود یا بنیه ی ضعیفی پیدا خواهد کرد، به گونه ای که نمیتواند با دیگر جنس های نر رقابت کند و به جفت گیری، تولید مثل و انتقال ژن های خود به نسل بعدی بپردازد. این در حالی است که شیر قوی و سریع غالباً می تواند جفت گیری و تولید مثل کند و ژنهای خود را به نسل بعدی انتقال دهد. به این ترتیب طبیعت، جانور قویتر را برای نجات و بقا برمیگزیند. از آن طرف، شیر خود یکی از ابزارهای گزینش گر طبیعت در خصوص آهوها به شمار میرود؛ چرا که طبیعت آهوی قویتر و سریع تر را که بهتر می تواند از آرواره ی حیوانات درنده رهایی یابد، گزینش میکند. به این ترتیب ژنی که بتواند خود را بهتر با محیط اطرافش وفق دهد، باقی می ماند و ژنی که از این کار ناتوان باشد، حذف می گردد. این همان انتخاب طبیعی و بقای اصلح است. نه آن گونه که شیرازی تصور کرده که میگوید انتخاب طبیعی یعنی ناتوان بودن فرد یک گونه ی پایین تر و کم تکامل یافته تر برای آسیب رساندن به افراد گونه ی بالاتر و تکامل یافته تر؛ و اینگونه طرح اشکال بر این اساس، ناشی از فهم غلط او است.

سایر اشکالاتی که شیرازی در این خصوص مطرح نموده، از برداشت نادرست وی از انتخاب طبیعی ناشی شده است؛ چرا که اگر میدانست که انتخاب طبیعی یعنی بقای موجود قوی تر بر زندگی و تولید مثل در محیط طبیعی پیرامون موجودات، این مجموعه از اشکالات سطحی را مطرح نمی نمود. مفهوم انتخاب طبیعی به عنوان مثال برای حیوان بلندقدی که در محیطی جای دارد که غذا در ارتفاع مشخصی در اختیارش قرار می گیرد، این است که حیوانی باقی می ماند که قدش به غذا می رسد و صفت بلند بودن قد را برای فرزندانش به ارث می گذارد. این موضوع همچنین مردن حیوان کوتاه قد یا ناتوان شدن او در دسترسی به غذای موجود، و نیز عدم توانایی وی بر تولید مثل و انتقال ژن های خود به نسل بعد را به دنبال دارد. همچنین محیطی که غذای فراوانی در اختیار حیوانی خاصی قرار میدهد، باعث افزایش حجم آن حیوان می شود؛ هنگامی که جهش ژنتیکی مناسب با افزایش حجم آن روی دهد. بنابراین معنای انتخاب طبیعی برای اصلح این است که شرایط طبیعی اجازه می دهد که برخی افراد از يک گونه که دارای ژنهای برتر هستند، بقا یابند؛ و دیگران خیر. چرا که این شرایط برای بازمانده ها مناسب است ولی برای حیوانات از میان رفته یا گروهی که به دلیل ناتوانی در زاد و ولد نتوانسته اند ژن های خود را به نسل آتی منتقل سازند، مناسب نبوده است. شیرازی همچنین گفتگویی خیالی را با عنوان تکامل میان خود و داروین به نگارش درآورده است.

بیایید به آنچه شیرازی نوشته است نگاهی بیفکنیم:

داروین: دلیل دوم، تکامل: آنچه که در بسیاری از گونه های مختلف حیوانات رخ میدهد. ما می بینیم انسانی که در اقلیم سردسیر به دنیا بیاید، سفید پوست می شود. این موضوع در مورد حیوانات نیز صادق است. بنابراین تیره ی خاصی از یک گونه ی حیوان در هر اقلیم، حالات، شکل و عادتهای خاصی پیدا می کند. در مورد گیاهان نیز همین طور است. اگر چنین چیزی روی دهد، تفاوتی بین تکامل عرضی یعنی تغییر در رنگ، اندازه و عادت های یک نوع حیوان به دلیل تفاوت اب و هوا و سایر شرایط، و تکامل طولی، به سبب تبدیل شدن سلول به گیاه، گیاه به حیوان و حیوان به انسان وجود نخواهد داشت.

مسلمان (شیرازی): استدلال شما واقعاً عجیب است. اینجا دو موضوع وجود دارد:

۱- تفاوت داشتن در یک نوع حیوان، گیاه یا انسان به دلیل متفاوت بودن اقلیم و آب و هوا، تفاوت هایی جزئی است؛ ضمن اینکه همه ی افراد تحت یک تیره قرار میگیرند؛ مثل انسان ها که یکی سیاه است، یکی سرخ و دیگری زرد.

یا تمام افراد آن از گونه ی خرس باشند؛ ولی خرس قطبی دارای ویژگی های مشخصی است و خرسی مناطق گرمسیری نیز ویژگی های خاص خود را دارا است.

یا تمام افراد آن گندم هستند؛ ولی گندم عراقی ویژگی های خودش دارد و گندم استرالیایی ویژگی هایی دیگر.

۲- اینکه یک چیز به دلیل دگرگونی های محیط زیست، واجد تفاوتهای بنیادین شود.

مثلاً این یکی میمون شود، و آن دیگری انسان، و این گیاه؛ در حالی که همگی از یک نیای مشترک نشات گرفته باشند. آنچه ما مشاهده می کنیم و همگان میدانند، از نوع اول است. اما نوع دوم؛ دلیل شما در این مورد چیست؟ این مانند آن است که بگویی: همان طور که از گل می توان آجر و سفال و خشت ساخت، میتوان آهن و عاج و آب نیز پدید آورد. آیا چنین قیاسی امکان پذیر است؟

داروین: تأمل می کنم!

مسلمان (شیرازی): بنابراین دلیل دوم شما باطل شد. دلیل سوم شما چیست؟ [11]

پاسخ سید احمد الحسن : این گفتگوی خیالی که شیرازی با داروین به تصور کشیده است، در واقع توهین و افترا به داروین میباشد؛ چرا که داروین نه تنها تکامل را به دو بخش عرضی و طولی تقسیم نمیکند بلکه وی از تبدیل سلول به گیاه، گیاه به حیوان و حیوان به انسان هیچ سخنی به میان نیاورده است.

وی همچنین به جهشی از گونه ای به گونه ی دیگر نیز قائل نیست و حتی بین زیست شناسان تکاملی و حتی سایر زیست شناسان امروزی نیز کسی یافت نمی شود که معتقد به جهش گونه ای باشد. اما این سخن شیرازی که می گوید: «آنچه ما مشاهده می کنیم و همگان میدانند، از نوع اول است» به این معنا است که شیرازی بدون اینکه خودش متوجه باشد، تکامل را تأیید نموده ولی آن را به حد و مرز تیره ها - مانند تیره ی خرس ها- محدود کرده است. ولی هنگامی که بحث تکامل به طبقات بالاتر می رسد، آن را رد می کند. به همین دلیل اینجا است که وی باید برای توقف تکامل در مرز دگرگونی تیره ها دلیل بیاورد و بگوید که چرا این تکامل به مرحله ی بالاتر (جدا شدن تیره ها) نمیرسد، در حالی که رسیدن به این مرحله با گذشت زمان اجتناب ناپذیر است؛ چرا که این مرحله حاصل زیاد شدن دگرگونی در طول زمان می باشد. ما می گوییم جهش ژنها قطعاً به دگرگونی منجر می شود و اگر در کنار جهش ژنتیکی و انتخاب طبیعی، تولید مثل نیز وجود داشته باشد، مجموع اینها به بروز صفات جدید و ویژه برای موجود زنده از قبیل تغییر در اندازه، شکل، نوع موها و پنجه ها و ... منجر میگردد؛ و با گذشت زمان و با تجمع تغییرات، این تفاوتها بیشتر و بیشتر خواهد شد.

شیرازی و همفکران او همه ی اینها را فقط در یک تیره قبول دارند؛ یعنی با انباشتگی در فاصله ی زمانی صدها هزار سال یا بعضا چند میلیون سال. ولی هنگامی که این تغییرات به حد دگرگونی تیره می رسد، تکامل را رد می کند!! با وجود اینکه این دگرگونی نتیجه ی قطعی انباشت دگرگونی هایی است که در مدت زمان طولانی تری - مثلاً ده ها میلیون سال - رخ داد است، به گونه ای که زمان کافی برای ظهور این نوع تفاوتهای بنیادین فراهم گردد، تا طبق مباحث علم زیست شناسی، بتوان جاندار را دریک تیرہ ی دیگر جای داد،.

او پذیرفته است که باز شکل گیری و تجدید ساختار جاندار که به تبعیت از شرایط محیطی آن صورت می گیرد، فرآیندی است مستمر و همین فرآیند است که باعث ایجاد تمایز و تفاوت بین خرس قطبی و خرس آفتاب[12] می شود؛ این دو از نظر شکل، اندازه، وزن، رنگ، نوع غذا و سوخت و ساز (متابولیسم) تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارند. ولی او (شیرازی) نمیپذیرد که این بازشکل گیری به حدی از تفاوت و تمایز برسد که مثلاً آنها را در دو تیره ی مختلف قرار دهد. این همان چیزی است که شیرازی باید بر آن دلیل اقامه کند؛ زیرا طبقه بندی نتیجه ی انباشت بازشکل گیری و تجدید ساختاری است که مبتنی بر جهش ژنتیکی روی میدهد. به لحاظ نظری، جهش ژنها در طبیعت به شرط فراهم بودن زمان کافی، می تواند به ایجاد انواع جانداران، دامنه ها و تیره ها منجر شود.

تغییر ترکیب ژنتیکی موضوعی است که در آزمایشگاه به اثبات رسیده است. این کار شدنی است، چه به شکل کنترل نشده -همان طور که در بمباران پرتویی شاهد هستیم - یا به شکل کنترل شده -که در حال حاضر به شکل گسترده ای صورت می پذیرد. اکنون کار به جایی رسیده که میتوان از مواد شیمیایی غیرزنده نقشه ی ژنتیکی کامل باکتری را تولید نمود. بر این اساس به لحاظ تئوری می توانیم در آزمایشگاه، از تخمک و اسپرم شامپانزه یا فقط از هسته های سلول شامپانزه و تخمک یک زن که هسته ی آن بیرون آورده شده است، انسانی به وجود آوریم. تنها چیزی که نیاز داریم عبارت است از اصلاح ساختار کروموزوم های شامپانزه به گونه ای که از لحاظ تعداد و ترکیب، با کروموزوم های انسان برابر شود؛ و این کار نیز از لحاظ تئوری امکان پذیر است. موضوع بسیار فراتر از اینها رفته است. همان طور که در آزمایشگاه، پس از تولید نقشه ی ژنتیکی کامل باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده و کاشت آن در سیتوپلاسم باکتری، کروموزوم ها توانستند به حیات و تولید مثل خود ادامه دهند[13]، به همین ترتیب، امکان تولید نقشه ی کامل کروموزوم های آدمی از مواد شیمیایی غیرزنده امکانپذیر است؛ چرا که بین کروموزوم های باکتری و کروموزوم های انسان تفاوتی وجود ندارد، مگر تفاوتهایی که بین یک ساختمان کوچک و یک ساختمان بزرگ که هر دو از مواد یکسانی ساخته شده باشند، مشاهده میگردد. از سوی دیگر علم زیستشناسی، انسان، شامپانزه، گوریل و اورانگوتان را جملگی در یک تیره که همان تیره ی انسان واره است، جای می دهد. همان طور که تمام خرس ها نیز در تیرهای واحدی به نام تیره ی خرس ها قرار میگیرند. تفاوت انسان و شامپانزه، از جنس همان تفاوتی است که بین خرس آفتاب و خرس قطبی وجود دارد؛ و چه بسا تفاوت های جسمانی شامپانزه و انسان کمتر از تفاوت هایی باشد که در اندام خرس قطبی و خرس آفتاب وجود دارد. بر این اساس، اذعان پیش گفته ی شیرازی به اینکه تکامل وجود دارد و او آن را در داخل افراد یک تیره میبیند، باعث می شود شیرازی بدون اینکه بداند چه میگوید، قبول داشته باشد که شامپانزه، بونوبو[14] و انسان همگی از یک اصل مشترک تکامل پیدا کرده اند؛ چرا که همگی آنها افراد یک تیره می باشند.

این سخن شیرازی که میگوید:

«این مانند آن است که بگویی: همان طور که از گل می توان آجر و سفال و خشت ساخت، میتوان آهن و عاج و آب نیز پدید آورد. آیا چنین قیاسی امکان پذیر است؟»

سخنی است بی معنا؛ چرا که ساختن آجر از گل، تغییری در ساختار ذرات هسته ای آن به وجود نمی آورد، تا به عنوان مثال گفته شود: آیا می توان بر این اساس تبدیل شدن گل به ماده ی دیگری همچون آهن را بسنجیم؟ اصولاً فرآیند تبدیل عنصری به عنصر دیگر، به تجدید ساختار اتم ها نیاز دارد و لذا ما با دو موضوع متفاوت روبه رو هستیم و این قیاس از ریشه بی معنا است. این مقایسه ی شیرازی و استفاده از این مثال سطحی، هیچ ربطی به آنچه از تکامل حاصل می شود ندارد؛ زیرا گوناگون شدن در تکامل در سطحی از مولکول های جانداران صورت میگیرد که هم ساختار با آن دسته از کروموزومهایی است که دارای ترکیب مولکولی یکسانی هستند. انچه در این خصوص از جانداری تا جاندار دیگر تفاوت دارد، ترکیب این ساختار مولکولی است. واقعیت آن است که اگر شیرازی این مقایسه را بیان نمی کرد، برای او بهتر بود. در اینجا پاسخ به اشکال شیرازی پایان یافت، ولی اندکی موضوع را بیشتر شرح میدهیم:

به نظر می رسد شیرازی نمیداند از چه سخن میگوید؛ چرا که ما در تکامل حیات، از تجدید ساختار اجزای تشکیل دهنده ی عناصر زندگی ساز یعنی کروموزومها صحبت می کنیم و معادلی که برای آن در سطح عناصر برای بازشکل گیری ساختار یک عنصر می توان پیدا کرد، هسته ی اتم ها می باشند، و عناصر شیمیایی از قابلیت بازشکل گیری و شکل دهی برخوردار هستند. وی میتوانست از یک کیهان شناس یا فیزیکدان درباره ی آهن بپرسد، تا دریابد که اهن خود از عناصر دیگری که در مقادیر انبوه، در هستی پیرامون ما وجود دارد تشکیل یافته است. آهن و بسیاری دیگر از عناصر، از فرآیند همجوشی هسته ای در ستارگان پیرامون ما به وجود آمده است و این فرآیند منجر به پیدایش و تشکیل عناصر شده است. هنگامی که سخن ما درباره ی ذرات زیراتمی و بازشکل گیری هسته ی اتمها است، بین آهن، اکسیژن، کربن، هلیوم و هیدروژن تفاوتی وجود نخواهد داشت؛ چرا که همه ی اینها از همان اجزای سازنده به وجود آمده اند و بر همین اساس امکان بازشکل دهی یا تجدید ساختار آنها برای تولید مواد دیگری از همان مواد سازنده ی اولیه ی عناصر وجود دارد. این همان چیزی است که در ستارگان نیز روی می دهد. در ستارگان هیدروژن و هلیوم میسوزد و به دنبال وقوع همجوشی هسته ای، عناصر سبک به هسته های سنگین تری که در آنها پروتون و نوترون بیشتری وجود دارد، تبدیل میگردد. به این ترتیب کربن، اکسیژن و دیگر عناصر تولید می شود و به عنصر پایدارتر که همان آهن است، منجر می شود. سپس با انفجار ابرنواختری ستاره، فرآیند همجوشی هسته ای به عناصر سنگین تری همچون اورانیوم منجر میگردد. بنابراین اگر ما بتوانیم بر ذرات تشکیل دهنده ی هسته ی اتم (پروتون و نوترون) تسلط یابیم، می توانیم از دیگر عناصر، آهن به وجود آوریم. آنچه در این فرآیند نیاز داریم، انرژی عظیمی است که عناصر را به فاصله ی اندک و مناسبی که در ان، نیروی هسته ی اتمی به شدت اثرگذار است و همجوشی هسته ای روی می دهد بکشاند، که به عنوان مثال این وضعیت در ستارگان فراهم می شود.

بر این اساس تولید عنصری از یک عنصر دیگر، فرآیندی است که در جهان پیرامون ما به طور مرتب در حال وقوع است. البته راه آسان تری هم برای تولید اتم های سبک از اتم های سنگین تر وجود دارد که شکافت هسته ای می باشد. در این فرآیند برای نزدیک ساختن ذرات به هم به انرژی زیادی نیاز نداریم، بلکه تنها چیز مورد نیاز، واداشتن هسته های ناپایدار مانند اتمهای اورانیوم ۲۳۵ به شکافت هسته ای است. این همان فرآیندی است که در نیروگاه های هسته ای به صورت کنترل شده رخ میدهد؛ مثلاً با افزودن مادهای همچون آلیاژ کادمیوم برای جذب نوترونهای اضافی جهت کنترل فرآیند شکافت هسته ای تا در حد قابل قبولی باقی بماند، و شکافت هسته ای به میزان غیر قابل کنترلی نرسد که به بمب اتمی تبدیل گردد.

سید احمد الحسن ، کتاب توهم بی خدایی ، ص 59 - 70

 

پی نوشت ها :

[1] محمد شیرازی، مناظره بین اسلام و داروین، چاپ اول ۱۳۹۲ ه ق ۱۹۷۲ م. قابل دسترس در: http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/fehres.htm

[2] محمد شیرازی، مناظره بین اسلام و داروین، چاپ اول ۱۳۹۲ ه ق ۱۹۷۲ م. فصل استقرا، قابل دسترسی در: http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/fehres.htm 

[3] محمد شیرازی، مناظره بین اسلام و داروین، چاپ اول ۱۳۹۲ ه ق ۱۹۷۲ م. فصل استقراء، قابل دسترسی در: http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/part1/2.htm

[4] Relative Dating Method

[5] Absolute Dating Method

[6] محمد شیرازی، مناظره بین اسلام و داروین، چاپ اول ۱۳۹۲ ه. ق ۱۹۷۲ م. فصل استقراء، قابل دسترس در: http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/part1/2.htm

[7] در نسخه ی الکترونیکی این کتاب جمله ی فوق به این صورت است: «چرا دیده نمی شود که ...» و این عبارت جمله را متناقض می کند و چه بسا ناشی از خطای چاپی باشد.

[8] محمد شیرازی، مناظره بین اسلام و داروین، چاپ اول ۱۳۹۲ ه ق ۱۹۷۲ م. فصل انتخاب اصلح

[9] Homo erectus

[10] Homo sapiens

[11] محمد شیرازی، مناظره بین اسلام و داروین، چاپ اول ۱۳۹۲ ه ق ۱۹۷۲ م. فصل انتخاب اصلح

[12] خرس آفتاب کوچکترین عضو خانواده ی خرس ها است که در جنوب شرق آسیا زندگی می کند. (مترجم)

[13] پروفسور کریگ ونتر (Craig Venter) اولین سلول زنده را در آزمایشگاه تولید کرد.

[14] بونوبو نام گونه ای از شامپانزه است که نسل آن در خطر انقراض می باشد و فقط در کنگو تعدادی از آن وجود دارد. جدایی این حیوان از شامپانزه 5/1 تا ۲ میلیون سال قبل با تشکیل رودخانه ی کنگو آغاز شده است؛ چرا که نه بونوبوها و نه شامپانزه ها هیچ یک شناگران ماهری نیستند و نتوانستند با خویشان یکدیگر ارتباط برقرار کنند. (مترجم)

ادامه مطلب...

نقد نظرات سید علی سیستانی در مورد نظریه تکامل

در کتاب توهم بی خدایی آمده است :
سایت مرکز پژوهش های اعتقادی، وابسته به آقای سیستانی و بیانگر افکار اعتقادی مرجع شیعه آقای سیستانی است که وی از آن پشتیبانی به عمل می آورد. در صفحه ی معرفی این مرکز در سایت آن آمده است:     
و میبینیم که مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (مد ظله) دارای طرح ها و برنامه هایی برای دفاع از مذهب تشیع و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام در اقصی نقاط جهان است که برترین نمونه در این حوزه به شمار میرود.
«مرکز پژوهش های اعتقادی» یکی از این پروژه های مبارک است که با نظارت و پشتیبانی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جواد شهرستانی تأسیس شده است. افتتاح رسمی این مرکز همزمان با سالگرد میلاد امام رضا علیه السلام در یازدهم ماه ذی القعده سال ۱۴۱۹ ه.ق، صورت پذیرفت و هدف آن پاسداری از عقیده، بالندگی مفاهیم استوار و یاری مذهب اهل بیت علیهم السلام از طریق انواع فعالیتهای گوناگون می باشد. ...
با هدف لبیک گفتن به رهنمودهای مرجع دینی عالیقدر آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (سایه شان مستدام باد) درباره ی ضرورت مقابله با افکار سکولار و پاسخ به شبهات آنها، مقرر شده که مرکز ما انجام مأموریت اشاره شده را بر عهده گیرد. [1]
در این سایت همچنین آمده است:
نظرات وارد شده در سایت مرکز پژوهش های اعتقادی الزاماً نشان دهنده ی نظر جناب آقای سیستانی نیست.
 یعنی ممکن است بیانگر نظر وی باشد یا نباشد، و به طور کلی در خصوص این موضوع مهم، این تنها چیزی است که من در سایت اعتقادی وابسته به آقای سیستانی یافته ام. اگر اینها بیانگر نظرات وی نباشد، میتواند آنها را رد کند و نظر خودش را اعلام نماید؛ وگرنه اینها همان نظرات وی محسوب می شود و این پاسخ، او را نیز ملزم خواهد نمود. در مرکز عقایدی سیستانی موسوم به مرکز پژوهش های اعتقادی آمده است:
پرسش: بطلان نظریه ی تکامل
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
مایلم نظر حضرتعالی را درباره نظریه ی علمی داروین در خصوص تکامل و ارتقا بدانم. این نظریه میگوید که موجودات زنده از موجوداتی ساده تر پدیدار شده اند. مثلا حیوانات در طول قرن ها در معرض جهش هایی قرار گرفته اند و به موجوداتی پیچیده تر تبدیل شده اند. نظر شما درباره ی این نظریه چیست؟ آیا با اسلام تعارض دارد؟ و آیا بر انسان هم انطباق دارد؟ از شما متشکرم و از خدا می خواهیم شما را حفظ فرماید و همواره ما را در کسب معارف سودمند از شما موفق بدارد.
مصطفی از آمریکا
پاسخ:
برادر محترم مصطفی
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
باطل بودن این نظریه از نظر علمی ثابت شده است و شاید ساده ترین استدلالی که این نظریه را رد می کند، این باشد که از نظر احتمالات تبدیل شدن سلولی ساده به سلولی پیچیده تر، به میلیونها سال زمان نیاز دارد. این در مورد یک سلول است، چه برسد به تبدیل شدن حیوانی به حیوان دیگر! چرا که به میلیاردها سال زمان نیاز خواهد داشت و این چیزی است که بطلان آن ثابت شده است. این یکی از استدلال هایی است که با آن نظریه ی مزبور رد می شود و البته دلایل دیگری هم اقامه شده که بر اساس آنها نظریه ی تکامل در برابر نقد علمی کاملا رنگ می بازد.
ما در عقیده ی اسلامی خود دیدگاه روشنی درباره چگونگی آغاز آفرینش انسان داریم. این قرآن کریم است که به آن تصریح میکند و میفرماید: « الَّذي أَحْسَنَ کُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ »[2] (آن که هر چه را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و خلقت انسان را از گل آغاز کرد). بنابراین آغاز آفرینش انسان از گل بوده است، نه آن گونه که هواداران نظریه ی تکامل میگویند، از انسان یا حیوانی دیگر. خداوند متعال می فرماید: « خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصال کَالْرفَخّارِ »[3] (آدمی را از گل خشک شده ای چون سفال بیافرید) و نیز میفرماید: « وَ لَقَدْ خَلَقْناکُمْ ثُمَّ صَوَّرْناکُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلیسَ لَمْ یَکُنْ مِنَ السّاجِدینَ »[4] (و شما را بیافریدیم، و صورت بخشیدیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید ھمه ، جز ابلیس، سجده کردند و ابلیس در شمار سجده کنندگان نبود) و نیز می فرماید: « إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طينٍ لازِبٍ »[5] (ما آنها را از گلی چسبنده آفریده ایم) و نیز میفرماید: « إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ - فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ »[6] (و پروردگارت به فرشتگان گفت: میخواهم بشری از گل خشک بیافرینم * چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید). علاوه بر این اخباری از پیامبران و اوصیایی وارد شده است که در آنها کیفیت آفرینش آدم ابوالبشر شرح داده شده است.
آنچه نظریه ی تکامل آورده است با اینها هم خوانی ندارد.
همواره در پناه خدا باشید.
ذیل این پاسخ فردی با نام ابوحسین چنین نوشته است:
در خصوص پاسخ: خدا شما را بر هر خیر موفق گرداند، لطفاً پاسخ را مفصل تر بیان دارید. از شما بسیار سپاسگزارم.
پاسخ:
برادر محترم ابوحسین
سلام عليکم و رحمت الله و برکاته
در کتاب «میوه های اندیشه ها» به قلم شیخ علی کورانی عاملی ص ۳۵۴ تا ۳۵۷ آمده است:
نظریه ی تکامل با برخی از علوم جدید ناسازگار است.... و این موضوع، آن را در وضعیت نامطلوبی قرار میدهد.
یکی از این تناقضات، ناسازگاری آن با واقعیت های علم فیزیک است.... مانند این تناقض: خورشید و ستارگان دیگر می سوزند و مقادیر بسیار عظیمی انرژی حرارتی، تابشی و نورانی به اعماق هستی میفرستند، ولی نمیتوان توقع داشت که این انرژی های بسیار انبوه به وسیله ی فرآیندهای خودکار، به سوی خورشید و دیگر ستارگان بازگردند. هر چیزی را که مدت زمانی به حال خود رها کنی، آسیب و نابودی به سراغ آن میآید. ... اگر تکه ای گوشت یا مقداری میوه یا غذا را به حال خود بگذاری، می بینی که پس از مدت زمان مشخصی فاسد میگردد و مجبور می شوی با استفاده از راهکارهایی خاص، آن را از فساد محافظت کنی (مثلاً آن را در یخچال قرار دهی). حتی این تدبیر هم فقط در مدت زمان معینی کاربرد دارد. اگر خانه یا کاخی را به حال خود واگذاری، پس از چند سال فرسایش و ویرانی به سراغش میآید. ... و همین طور ... همه چیز در مسیر حرکت به سمت یک هدف گام برمی دارد؛ در جهت فرسایش، ویرانی، تجزیه شدن و فساد. آنتروپی ؛ دانشمندان برای اینکه بتوانند مفهوم نظم یا آشفتگی در هستی یا در هر سامانه ای را شرح دهند، به استفاده از اصطلاح «آنتروپی» روی آورده اند. آنتروپی به مقدار بینظمی و آشفتگی اشاره دارد؛ یعنی مقداری از انرژی که نمی توان از آن استفاده کرد. به همین دلیل قانون دوم ترمودینامیک را به نام قانون افزایش آنتروپی می شناسند.
پروفسور «ف. بوش» میگوید: «وقوع تمام تغییرات خود به خودی، به سمت افزایش آشفتگی در جهان هستی است، و این به سادگی همان شکل قانون دوم است که بر تمام هستی انطباق دارد».
دانشمند آمریکایی «آیزاک آسیموف» میگوید طبق دانسته های ما، تمام تغییرات و تحولات، جملگی به سمت افزایش آنتروپی، افزایش بینظمی، افزایش آشفتگی و به سوی فرو پاشی و متلاشی شدن میباشد».
وی این موضوع را در همان مقاله بیشتر توضیح داده، میگوید: «روش دیگری برای شرح قانون دوم وجود دارد؛ اینکه هستی با آهنگی ثابت به سمت افزایش آنتروپی حرکت می کند و ما تاثیر قانون دوم را در اطراف خود در همه چیز شاهد هستیم. (مثلاً) ما بسیار میکوشیم تا اتاق را مرتب و منظم کنیم ولی به محض اینکه آنجا را ترک و به حال خود رها کنیم، آشفتگی و هرج و مرج به سرعت و به آسانی در آن منتشر می شود. حتی اگر وارد اتاق نشویم، باز هم غبار و آلودگی همه جا را میگیرد، و هنگامی که خانه و ماشین آلات را نظافت و نگهداری، و یا بدنمان را تمیز میکنیم و آن را در بهترین حالت قرار میدهیم، با مشکلات بسیاری روبه رو می گردیم. ولی رها کردن آنها برای تلف شدن و ویران گشتن، کار بسیار آسانی است. در حقیقت آنچه ما باید انجام دهیم، این است که دست به هیچ کار نزنیم؛ چرا که همه چیز به خودی خود به سمت ویرانی، زوال و نابودی در حرکت است؛ و این همان قانون دوم میباشد.
میتوانیم قانون اول و دوم را به این صورت خلاصه کنیم: زیست شناس تکاملی جرمی ریشکین درباره ی قانون دوم میگوید: «آلبرت اینشتین گفته است: این قانون، قانون بنیادی برای تمامی دانش ها است و سیر آرتور ادینگتون آن را قانون متافیزیکی همه ی هستی به شمار آورده است». این قانون جامع تأکید دارد که تمام تغییرات و تحولاتی که در هستی صورت میگیرد، جملگی به سمت افزایش آنتروپی است. ... یعنی به سمت افزایش آشفتگی، و تحلیل رفتگی و نابودی. ...
یعنی هستی به سمت مرگ و نیستی رهسپار است. فیزیکدان ها میگویند: «جهان در حال حرکت به سمت مرگ گرمایی است». این به آن جهت است که انتقال حرارت و گرما از اجسام داغ (از ستارگان) به اجسام سرد (مثلاً سیارات و غبار کیهانی) روزی متوقف می شود و آن زمانی است که دمای تمام اجرام و اجسام در هستی با یکدیگر برابر شود. ... در این حالت انتقال گرما بین اجسام متوقف خواهد شد و به عبارت دیگر تمام واکنش ها متوقف می گردد.
این به معنای مرگ جهان هستی است.
میتوانیم دو نظریه ی تکامل و علم فیزیک را با هم بررسی کرده و در قالب یک جمله بیان داریم: بین این دو نظریه، تناقضی آشکار وجود دارد: نظریه ی تکامل میگوید که تغییرات و تبدیل شدن هایی که در دنیای ما و در هستی رخ میدهد، به سمت پیچیده تر شدن و افزایش ساخت یافتگی حرکت می کند؛ یعنی تکاملی هست که به طور فزاینده با آهنگی مستمر در حال جریان است.
ولی علم فیزیک بر این باور است که تمام تغییر و تبدیلاتی که در هستی (و در دنیای ما) جاری است، به سمت زیاد شدن «آنتروپی» یعنی افزایش بی نظمی، تحلیل رفتگی و نابودی گام برمی دارد. یعنی جهان به سمت برتر و بهتر شدن نمیرود بلکه به سوی افول و بدتر شدن گام برمی دارد؛ به سمت مرگ؛ و هیچ فرآیند خود به خودی یافت نمیشود که به افزایش نظم و پیچیدگی و ترکیب منجر گردد. از اینجا معلوم می شود که زمان، عامل ویرانی است و نه عامل سازندگی. به علاوه تمام تکامل گراها برای توضیح تمامی اعتراضات و مشکلاتی که نظریه ی تکامل با آن روبه رو است، به زمان پناه می برند. اگر بگویی بعید است که حادثه ای کور بتواند چنین نظم، پیچیدگی و زیبایی را که جهان سرشار از آن است بیافریند، به شما میگویند: «البته این طی یک میلیون سال اتفاق نیفتاده بلکه در طول صدها و بلکه هزاران میلیون سال صورت گرفته است!» گویی وقتی آنها از یک مسیر طولانی در زمان سخن میگویند، می پندارند تمام مشکلات و پیچیدگی ها را حل میکنند و راه حلی برای تمام معجزاتی که به فراوانی در کیهان دیده میشود، ارایه می نمایند! این نادانی و حتی جهل مرکب است. ما از این افراد تقاضا می کنیم برخی کتابهای فیزیک را ورق بزنند تا بدانند این زمانی که آن را عامل سازندگی و تکامل میدانند، چیزی جز عامل ویرانی و تجزیه و تفکیک نیست! حال ما از کدام نظریه طرفداری کنیم ؟! آیا به سراغ یک فرضیه (یا در بهترین حالت یک نظریه) که تاکنون درستی آن ثابت نشده است و بسیاری از دانشمندان با آن مخالفت میکنند برویم؟ یا در کنار یک قانون علمی بایستیم که به وسیله ی هزاران آزمایش ثابت شده است ؟! هر دستگاه و ابزار مورد استفاده، شاهدی است بر درستی این قانون؛ قانونی که تمام دانشمندان بدون استثنا آن را قبول دارند.
بنابراین نظریه ی تکامل ذاتاً با علم ناسازگار است.
بنابراین در جهانی که تمام حرکتها و واکنشهایش به سمت تجزیه و از هم پاشیده شدن میرود، احتمال وقوع رویدادی به سمت بهتر شدن، امکانپذیر نمی باشد. بنابراین از دیدگاه علمی، تکامل غیرممکن به شمار میرود.
« بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمّا تَصِفُونَ»[7] (بلکه حق را بر سر باطل میزنیم، تا آن را در هم کوبد و باطل نابودشونده است و وای بر شما از آنچه به خدا نسبت می دهید).
در پناه خدا باشید.[8]
 
پاسخ سید احمد الحسن : آنچه تقدیم شد، نشان دهنده ی دیدگاه آقای سیستانی در خصوص نظریه ی تکامل و پاسخ وی به آن است، یا حداقل این پاسخ مورد تأیید آقای سیستانی می باشد؛ بنابراین ایرادی ندارد که ارزش و اعتبار این پاسخ و سطح آن را ارزیابی نمایم.
۱- وی گفته است: «باطل بودن این نظریه از نظر علمی ثابت شده است و شاید ساده ترین استدلالی که این نظریه را رد می کند، این باشد که از نظر احتمالات تبدیل شدن سلولی ساده به سلولی پیچیده تر، به میلیون ها سال زمان نیاز دارد. این در مورد یک سلول است، چه برسد به تبدیل شدن حیوانی به حیوان دیگر! چرا که به میلیاردها سال زمان نیاز خواهد داشت و این چیزی است که بطلان آن ثابت شده است».
او میگوید: بطلان نظریه ی تکامل از لحاظ علمی ثابت شده است. من نمیدانم کجا علم چنین چیزی را ثابت کرده است؟!! این فقط پندارهای آنها است؛ زیرا در واقع نظریه ی تکامل از لحاظ علمی ثابت و تأیید شده است -به ویژه پس از پیدایش علم ژنتیک و پیشرفت صورت گرفته در آن - و اکنون این نظریه در مدارس کشورهای پیشرفته و تمام دانشگاه های معتبر سراسر جهان تدریس می شود. علاوه بر این بسیاری از واکسنها و درمان های پزشکی بر اساس مبانی همین نظریه تولید و توسعه می یابند.
وی در ادامه، دلایل علمی خود را به ما ارایه کرده که کلامی بسیار ساده و سطحی است و این خود از جهل نویسنده ی مطلب نسبت به تکامل خبر می دهد. نظریه ی تکامل قائل به جهش از گونه ای به گونه ی دیگر و از حیوانی به حیوان دیگر و یا پیدایش ناگهانی اندام پیچیده نیست -مثلاً جهش از حیوان فاقد چشم به حیوان چشم دار ... الخ- تا از این طریق بتوان اشکال احتمالات ریاضی را به نظریه وارد نمود.
تکامل طی گام های کوتاه و بسیار متعدد صورت می پذیرد و از آنجا که این مراحل به صورت انباشتی می باشند، هیچ اشکال ریاضی در احتمال وقوع هر کدام از این گامها به صورت تک به تک، رخ نمی دهد. بلکه احتمال وقوع هر مرحله پس از مرحله ی پیش از آن بسیار بالا است و این به دلیل وجود دگرگونی، تولید مثل و انتخاب طبیعی در طول مسیر می باشد. اگر این سه با هم جمع شوند، قطعاً تکامل به وجود میاید. این، یک مساله ی علمی است که کسی را یارای انکار آن نیست؛ مگر کسانی که از مفاهیم دگرگونی، تولید مثل، انتخاب طبیعی و معانی آنها بی اطلاع باشند. من آقای سیستانی و مرکز پژوهش ها را به خواندن کتبی که زیستشناسان تکاملی به رشته ی تحریر درآورده اند، توصیه می کنم؛ تا شاید پیش از نوشتن این جملات که از بی اطلاعی آنها نسبت به تکامل و ساز و کارهای آن حکایت دارد، این نظریه را درک کنند و بشناسند.
۲- اشاره کردن به آیات متشابه قرآنی برای رد کردن یک نظریه ی علمی -که خود با دلایل علمی ثابت شده است- از لحاظ علمی برای زیست شناسان فاقد ارزش می باشد، و حتی از نظر دینی هم اعتباری ندارد. هیچ یک از این آیات مطلقاً تعارضی با نظریه ی تکامل ندارد تا مثلا گفته شود که: دین با نظریه ی تکامل یک جا جمع نمی شود. به عنوان مثال این سخن آنها که «آغاز آفرینش انسان از گل بوده است» و استدلال به آیات قرآنی در این خصوص را می توان با اشاره به اینکه منظور از این آیه، خلقت نفس است به سادگی رد کرد؛ چرا که خلقت از گل در بهشت رخ داده است و این موضوع در همان آیاتی که داستان آفرینش را شرح میدهد، آمده و در روایات هم ذکر شده است. بهشت، عالم انفس میباشد و یک عالم جسمانی مادی مشابه این عالم به شمار نمیرود. ما در آینده به خواست خدا این موضوع را تبیین خواهیم نمود. به علاوه می توان اینگونه پاسخ داد که آفرینش انسان از زمانی آغاز شد که خداوند نقشه ی ژنتیکی اولیه یا پروتئین ابتدایی را که از قابلیت رونویسی برخوردار بود، خلق نمود؛ به این صورت که خداوند از مواد شیمیایی موجود در این زمین یا در خاک آن یا از پاره ای صلصال (گل خشک شده) انسان را خلق کرد، و به این ترتیب این سخن که خدا انسان را از گل آفرید و از خاک، از گل خشک شده و از زمین آفرید، تصدیق می شود؛ چرا که انسان، هدف نهایی از آفرینش که مطلوب، رسیدن به آن بوده است، بنابراین آن دسته از آیاتی را که به طرح آفرینش انسان از گل و خاک میپردازد را میتوان به صورتی تماماً موافق با نظریه ی تکامل، درک کرد. ما همچنین آیات دیگری می یابیم که به روشنی تئوری تکامل را تأیید می نماید.
خداوند می فرماید: « وَ قَدْ خَلَقَکُمْ أَطْواراً * أَ لَمْ تَرَوْا کَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً * وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً * وَ اللَّهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً»[9] (و شما را به گونه های مختلف بیافرید * آیا نمیبینید چگونه خداوند هفت آسمان طبقه طبقه را بیافرید؟ * و ماه را روشنی آنها، و خورشید را چراغشان گردانید؟ * و خدا شما را چون نباتی از زمین رویانید). آیات کاملاً روشن است « وَ قَدْ خَلَقَکُمْ أَطْواراً... وَ اللَّهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً » (و شما را به گونه های مختلف بیافرید. ... و خدا شما را چون نباتی از زمین رویانید). شرح معنی آیات در بخش های بعدی خواهد آمد.
۳- خلاصه ی عبارتی که از کتاب کورانی نقل کرده اند، چنین است:
" آنتروپی در هر صورت سامانه های پیچیده را به سمت نابودی سوق می دهد. هستی به طور کلی به سمت نابودی در حرکت است. همین طور زمین و آنچه در آن است. بنابراین به گمان آنها، اینجا بازگشت به قهقرا و انحطاط رخ می دهد و نه تکامل و پیشرفت. خلاصه ای که آنها در نهایت از کلام پیشین خود ارایه کرده اند، چنین است:
بنابراین نظریه ی تکامل ذاتاً با علم ناسازگار است.
بنابراین در جهانی که تمام حرکتها و واکنشهایش به سمت تجزیه و از هم پاشیده شدن می رود، احتمال وقوع رویدادی به سمت بهتر شدن، امکانپذیر نمی باشد. بنابراین از دیدگاه علمی، تکامل غیرممکن به شمار میرود.
« بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمّا تَصِفُونَ »[10] (بلکه حق را بر سر باطل میزنیم، تا آن را در هم کوبد و باطل نابودشونده است و وای بر شما از آنچه به خدا نسبت می دهید). "
در حقیقت دکتر هنری موريس[11] اولين کسی است که این اشکال را مطرح نمودہ است. و یا بیان می دارد:
قانون دوم ترمودینامیک می گوید همه چیز به سمت آشفتگی و بی نظمی میل می کند؛ که فرایند تکامل را غیرممکن میسازد.
The second law of thermodynamics says that everything tends toward disorder, making evolutionary development impossible.
برخی مسیحیان متدین در آمریکا و اروپا این مطلب را برای رد نظریه ی تکامل دستاویز قرار دادند و برخی عربها نیز پس از ترجمه های خود، همین مسیر را پیمودند.
کورانی نیز این اشکال را نقل کرده است ولی ای کاشی آن را به حال خود وا می گذاشت؛ چرا که او کلامی را به آن افزوده که از جهل شدید وی حکایت دارد. کورانی این مطلب را گرفته و در کتابش قرار داده و سایت اعتقادی وابسته به آقای سیستانی هم از آن اقتباس کرده و چنین پنداشته که یک واقعیت (علمی) است و دلیلی بر نقض نظریه ی تکامل می باشد. به هر حال، این اشکال، یک اشکال بی اهمیت و ناقص محسوب می شود و از دیدگاه علمی نیز نادرست به شمار میرود. هرچند در بخش های بعدی این کتاب اشاره خواهد شد که نتیجه ی مشاهدات و بررسی ها که علم نیز آن را پذیرفته و به ویژه اکنون تأیید کرده است، آن است که جهان مسطح و باز بوده و به سرعت در حال گسترش است؛ ولی کوتاه می آییم و همراه این افراد، فرض می کنیم عالم جسمانی سیستمی بسته باشد و قانون دوم ترمودینامیک بر آن صدق می کند. از آنجا که در یک سیستم بسته، آنتروپی نمی تواند رو به کاهش باشد، و با فرض اینکه آنتروپی در هستی در حال افزایش است، این به آن معنا نیست که تمام اجزای موجود در هستی در این مسیر یعنی افزایش آنتروپی حرکت می کنند؛ چرا که هیچ مانعی وجود ندارد که بخش هایی از هستی (سیستم بسته، طبق فرض) مانند زمین، روزی روزگاری به سمت ساخت یافتگی و نظم بیشتر حرکت کند؛ هرچند که بخش های دیگر آن به سمت افزایش آنتروپی گام برمی دارد. مهم این است که سیستم به عنوان یک مجموعه ی کامل، قانون دوم ترمودینامیک را نقض نمی کند. از اینجا معلوم میشود اشکالی که بر زمین گرفته شده، منطقی نبوده است و از درک سطحی قانون دوم ترمودینامیک سرچشمه می گیرد.
این در حالی است که ما میدانیم زمین به خودی خود یک سیستم بسته نیست؛ زیرا بیش از یک سیستم برای تبادل انرژی در زمین و با زمین وجود دارد. خورشید به زمین گرما و نور میبخشد. بخشهای زمین نیز پی در پی با شب و روز مواجه می شوند و اینها زمین را به سامانه های مختلفی تقسیم می کنند، که در آن تبادل انرژی به صورت متغیر و دایمی در حال رخ دادن است؛ چرا که زمین دارای چندین سیستم است و سیستمی یکتا نیست. درون زمین که شامل ماگما میباشد، داغ است بنابراین بین درون زمین با پوسته و جو آن، یک سری عملیات تبادل انرژی به صورت بی قاعده جریان دارد.
فضای اطراف زمین نیز خود یک سیستم است و بین آن و زمین تبادل انرژی برقرار می باشد.
ماه نیز با جاذبه اش بر زمین اثر می گذارد؛ البته تأثیرات ماه بر زمین با زمان تغییر می کند زیرا ماه به طور مداوم در حال دور شدن می باشد. [12]
بنابراین بر اساس وضعیتهای زمین ما که پیشتر شرح آن رفت، قانون ترمودینامیک در بین دو سیستم به این صورت می باشد: «هنگامی که بین دو سیستم انرژی گرمایی مبادله شود، آنتروپی کلی دو سیستم کاهش نمییابد» و این به این مفهوم است که افزایش نظم در زمین، شدنی است؛ چرا که زمین با جهان پیرامون خود به تبادل انرژی میپردازد. افزایش نظم در برخی قسمتهای زمین نیز امکان پذیر است؛ زیرا در زمین سیستمهای متعددی وجود دارد که تبادل انرژی بین آنها برقرار می باشد. مهم این است که اولا آنتروپی کلی برای این دو سیستم کاهش نمییابد و ثانیا آنتروپی فقط به یکی از این دو سیستم تعلق ندارد. زمین، نه یک سیستم بسته است و نه فقط یک سیستم یکتا، بلکه سیستم های متعددی در آن وجود دارد و هیچ مانعی نیست که آنتروپی در بخشی از زمین افزایش یابد و در جایی دیگر از آن رو به کاهش نهد. همچنین مانعی نیست که حیات رو به زوال یا ویرانی نهد و زلزله و سیل در بخشی از زمین رخ دهد، در حالی که همزمان، سازندگی و رشد و پیشرفت در بخش دیگری از آن حادث گردد؛ و این چیزی است که ما همه روزه شاهد آن هستیم و قانون دوم ترمودینامیک را نقض نمی کند. علاوه بر این ما میدانیم که هستی نه در گذشته و نه در حال حاضر به سمت فروپاشی کامل حرکت نمی کند.
ضمناً از طریق رصد یکی از انواع ابرنواخترها، تابش پس زمینه ی کیهانی و اثر دوپلر به لحاظ علمی ثابت شده که جهان مسطح است و به سرعت در حال انبساط بوده و تا مدتهای مدیدی نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت. هنگام پرداختن به انرژی تاریک به این موضوع خواهیم پرداخت.
فکر می کنم آنچه در خصوص آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک بیان داشتیم، برای برطرف ساختن اشکال ساده ی پیشین کافی باشد. اکنون برای ساده سازی مطلب، آنتروپی را رها می کنیم و به نتیجه ای که به آن رسیده اند و به آن نیز سخت معتقد شده اند می پردازیم؛ اینکه آنها می گویند هستی در گذشته و حال به سمت زوال و نابودی و فروپاشی حرکت می کند.
این نتیجه گیری آنها نه تنها درست نیست بلکه طبق مشاهدات و رصد دقیق کیهان که صحت یافته های آن نیز به اثبات رسیده است موضوع کاملا برعکس میباشد. با توجه به اثر دوپلر، تابش پس زمینه ی کیهانی و رصد ابرنواخترها جملگی حاکی از آن است که کهکشان ها به سرعت در حال دور شدن از یکدیگر هستند و جهان مادی که ما در آن زندگی می کنیم، در گذشته و حال رو به رشد، انبساط و ازدیاد بوده است. حتی کهکشانی که در آن زندگی می کنیم یعنی کهکشان راه شیری نیز همچون گذشته دارای ابرهای گازی و غبار می باشد و به همین دلیل ستارگان جدیدی در آن متولد می شود و تا آینده های بسیار دور نیز تولد ستارگان ادامه خواهد یافت. این یک واقعیت علمی ثابت شده و غیر قابل تردید است که برای نقض آنچه کورانی در کتاب خود آورده، کفایت می کند. این مطلب را نیز اضافه می کنم که جهان بر اساس مدل استاندارد یا تئوری انفجار بزرگ، در آغاز دور شدن کهکشان ها از یکدیگر و سرد شدن هستی در طول زمان، هستی از یک تکینگی یا یک رویداد کوانتومی آغاز شده است. سپس انفجاری رخ داد و ماده آرام آرام شکل گرفت. اکنون هستی در حال انبساط و افزایش است و مرحله ی جوانی خود را می گذراند و بر اساس محاسبات متقن علمی که از رصدهای دقیق سرچشمه گرفته است، نه در گذشته و نه در حال به سمت نابودی و فروپاشی حرکت نمی کرده و نمی کند؛ بلکه با سرعت در حال گسترش است. حتی اگر فرض کنیم که جهان مسطح نیست بلکه مانند سطح یک توپ دارای انحنا باشد و در پایان نیز به انقباض و فروپاشی برسد، این مطلب از نظر علمی تا زمانی که هستی به حداکثر انبساط نرسیده باشد و سپس به سمت انقباض و متلاشی شدن روی نیاورد، صحیح نخواهد بود؛ یعنی تا هنگامی که انرژی که جهان را به سمت انبساط سوق می دهد یا همان انرژی مثبت جهان، دیگر نتواند در برابر جاذبه ی ماده مقاومت کند. جهان تا کنون به حداکثر انبساط ممکن نرسیده است، بلکه هم چنان به سرعت در حال گسترش می باشد. بنابراین سخن آنها مبنی بر اینکه با توجه به قانون دوم ترمودینامیک، هستی در گذشته و حال به سمت زوال و فروپاشی پیش میرود از لحاظ علمی فاقد دقت و اعتبار میباشد و با واقعیتهای ناشی از مشاهدات نجومی و محاسبات علمی ریاضی همخوانی ندارد.
اثر دوپلر و تابش پس زمینه ی نشان می دهند که در حال حاضر جهان به سمت نابودی حرکت نمی کند و نیز هستی در ابتدا پیچیده و مرکب نبوده که بعداً به نقصان و زوال دچار شود، بلکه برعکس، جهان در ابتدا بسیط (ساده) بوده و سپس به سمت افزایش و ترکیب و پیچیدگی حرکت کرده و تا کنون نیز مسیر آن همین بوده است. اگر ما همه ی آنچه را که در هستی بر زمین رخ داده و رخ میدهد یکپارچه در نظر بگیریم -که از صفر شروع شد و سپس انبوه گشت - و موجودات زنده ی آن را نیز رصد کنیم همان طور که منظور کورانی و سیستانی و مرکزش بوده است، درمی یابیم که تکامل بر روی زمین و حرکت به سمت ازدیاد حیات یا موجودات زنده و نیز افزایش پیچیدگی آن، فاقد اشکال است و با مسیر عمومی هستی در انبساط و ازدیاد از گذشته تا کنون کاملاً همخوانی دارد.
با اینکه در آنچه پیشتر اشاره شد، اشتباه کورانی را در کتابش و اشتباه آقای سیستانی را در سایت اعتقادیش پاسخ دادم و بیان داشتم که عالم هستی پیوسته در حال انبساط و ازدیاد است و تا آینده های بسیار دور نیز همین گونه خواهد بود؛ ولی برای پاسخ دادن به اینها کافی است بگوییم رشد و افزایش و ازدیاد، و حرکت از سادگی به سمت پیچیدگی و فراوانی و بهینه شدن، چیزی است که هر روز آن را در حیات زمینی مشاهده می کنیم. اگر تکامل ناقض قانون دوم ترمودینامیک باشد، باید نتیجه گرفت که رشد و ازدیاد گیاهان نیز ناقض آن است و اگر به این دلیل تکامل را غیرممکن میدانند پس رشد و ازدیاد گیاهان نیز باید غیرممکن تلقی شود. زندگی گیاهان از بذری که در واقع نقشه ی ژنتیکی آن می باشد شروع می شود و سپس گیاه با گذشت زمان رشد می کند و انبوه می گردد. رشد جنین و بچه های حیوانات نیز بر همین منوال است. هیچ فرقی بین رشد جنین، رشد گیاهان و رشد نوزاد و تکامل وجود ندارد؛ چرا که اینها همگی عبارت است از زیاد شدن و حرکت از سادگی به سوی پیچیدگی در طول زمان. نقض قانون دوم ترمودینامیک توسط قانون تکامل آن گونه که مدعای اینان است، از نقض آن توسط رشد جنین و گیاهان و نوزادان بیشتر نیست. با این حال ما میبینیم که همچنان بر جنین ها، گیاهان و نوزادان رشد میکنند و افزون و تکثیر می گردند.
توضیح: نمیدانم کورانی و مرکز اعتقادی سیستانی و خود سیستانی -که به سخنی که پیش تر ارایه شد معتقدند- چگونه علم فیزیک را به عنوان یکی از محورهای این شیوه ی گفتمان به کار می گیرند. در واقع این اولین بار است که می شنوم علم فیزیک با همه ی زیر و بم هایش در چنین گفتمانی، نقش محوری دارد. از آنها خواهش می کنم نبوغ خود را از مردم دریغ ننمایند و این نوع استدلال را به دانشگاه های معتبر سراسر جهان بفرستند؛ تا این دانشگاه ها دریابند که چگونه علم فیزیک می تواند نقش محوری در چنین گفتمانی بر عهده گیرد، تا منفعت آن فراگیر شود. اگر هم نمیدانند علم فیزیک چیست، بد نیست تعریف ساده ای از آن را به ایشان ارایه نمایم. علم فیزیک علم مطالعه ی رفتار ماده، انرژی و ابعاد (مانند سه بعد فضا و یک بعد زمان) و واکنشها و روابط قانونمندی است که آنها را به هم مرتبط میسازد.
من در اینجا آنها و آنچه را که از روی جهل به نگارش درآورده اند، به ریشخند نگرفته ام؛ آنچه بر سر ما می آید، ما را در وضعیتی قرار داده است که از مسخره کردن دیگران بازمی دارد! من فقط دوست داشتم توجه شیعه ی مظلوم اهل بیت را که فریب این افراد را خورده اند به آنچه ایشان درک می نمایند جلب کنم و نشان دهم که اینها از سخن پردازی بدون دانش ابایی ندارند. بنابراین بر هر کس به محمد و آل محمد علیهم السلام ایمان دارد بر دین و آخرتش بیمناک است- لازم است که برای تعیین وضعیت خود در آخرت، بر امثال این افراد تکیه نکند.
سید احمد الحسن ، کتاب توهم بی خدایی ، ص 47 - 59
 
پی نوشت ها :

[1] سایت مرکز پژوهشهای اعتقادی (۱۴۳۳ ه. ق) معرفی مرکز، قابل دسترسی در: http://www.aqaed.com/about

[2] قرآن کریم، سوره ی سجده، آیه ی ۷.

[3] قرآن کریم، سوره ی رحمن، آیه ی ۱۴.

[4] قرآن کریم، سوره ی اعراف، آیه ی ۱۱.

[5] قرآن کریم، سوره ی صافات، آیه ی ۱۱.

[6] قرآن کریم، سوره ی حجر، آیات ۷۱ و ۷۲.

[7] قرآن کریم، سوره ی انبیاء، آیه ی ۱۸.

[8] سایت مرکز پژوهش های اعتقادی وابسته به اقای سیستانی (۱۴۳۳ ه. ق)، پرسش ها و پاسخ ها، آفریتش، بطلان نظریه ی تکامل، نشانی اینترنتی: http://www.aqaed.com/fad/2666

[9] قرآن کریم، سورهی نوح، ایات ۱۴ تا ۱۷.

[10] قرآن کریم، سوره ی انبیاء، آیه ی ۱۸.

[11] هنری موریس (۱۹۱۸-۲۰۰۶ م) استاد مهندسی عمران، یک آمریکایی مسیحی متدین و رئیس انستیتوی پژوهشهای آفرینش و دارای تعدادی تألیفات علمی و دینی می باشد.

[12] ماه با سرعت اندک ۳/۸ سانتیمتر در سال در حال دور شدن از زمین است. (سایت سازمان فضایی آمریکا ناسا) http://eclipse.gsfo.nasa.gov/SEhelp/ApolloLaser.html 

ادامه مطلب...

نقد نظرات عمر بن سليمان الأشقر در مورد نظریه تکامل

احمد الحسن در کتاب توهم بی خدایی می نویسند :
" این گونه مشهور است که دانشگاه الازهر که عقاید سنی اشعریه[1] و ماتریدیه[2] را نمایندگی می کند، نظریه ی تکامل را نمی پذیرد. جملات زیر، سخنان یکی از فارغ التحصیلان الازهر است که مدعی است با این گفته ها، نظریه ی تکامل را رد می کند:
از کتاب «عقیده به خدا» دکتر عمر سلیمان اشقر[3]:
اشقر ابتدا بر اساس درک خود، نظریه ی داروین یا نظریه ی تکامل را شرح داده و میگوید:
" توضیح داروین بر فرآیند تکامل و چگونگی انجام آن:
 ۱- انتخاب طبیعی: عوامل نیستی آفرین، به هلاک کردن موجودات ضعیف می پردازند و موجودات قوی را باقی نگه می دارند. این چیزی است که به زعم آنها قانون «بقای اصلح» نام نهاده شده است. بنابراین موجود قوی و سالم که صفات قوی را برای نسل خود به ارث میگذارد، باقی میماند. صفات قوی به مرور زمان جمع شده و صفت جدیدی را در موجود پدید می آورد. این همان «پیدایش» است که باعث میشود موجود با بهره گیری از آن صفات پدید آمده، به موجودی برتر ارتقا یابد. این تکامل همچنان ادامه مییابد. این همان «ارتقا » می باشد." [4]
پاسخ : نظریه ی پیدایش، نظریه ای است که پیدایش خود نسخه بردارهای اولیه و کیفیت رشد آنها بر روی زمین را توضیح میدهد. نظریه ی پیدایش هیچ ارتباطی با صفات موجودات زنده یا قانون انتخاب طبیعی ندارد. موضوع مورد بحث نظریه ی پیدایش، چگونگی تکامل پروتئینهای اولیه یا ترکیب اولیه ای است که توانسته است خودش را رونویسی و تکثیر کند، که ساده ترین شکل حیات به شمار میرود. تکامل موجودات زنده و برخورداری آنها از صفات جدید در فرآیند تکامل، نظریه ی پیدایش نامیده نمی شود؛ بلکه این همان فرایند تکامل و ارتقا میباشد. ظهور یک موجود جدید را در جریان فرایند تکامل پس از آنکه دارای صفات کافی برای جدا شدن از هم نوعان خود شد، گونه زایی یا تنوع بخشی مینامند. حقیقت آن است که تعجب از امثال اشقر نهایتی ندارد؛ چرا که آنها در علمی غوطه ور می شوند که از آن چیزی نمیدانند. وی حتی قادر نیست نظریه ی پیدایش را از نظریه ی تکامل، و ارتقا را از گونه زایی تمییز دهد؛ با این حال سراغ نظریه ی تکامل آمده، آن را باطل می شمارد و میکوشد این نظریه را رد کند!
سپس اشقر میگوید:
" استاد «نبیل جورج» یکی از بزرگان این علم میگوید: «به همین دلیل انتخاب طبیعی برای توضیح ایده ی پیدایش یا ایده ی تکامل مناسب نیست؛ زیرا از بین رفتن موجودات نامناسب و پیدایش مزایای موروثی بین افراد را توضیح میدهد. کسانی که به جهش معتقد هستند، منظورشان این است که حیوانی که چشم ندارد، به طور ناگهانی توسط یک پرتو، دارای چشم می شود. برای کارشناسان ثابت شده است که پرتو ایکس تعداد کروموزومها را تغییر میدهد؛ ولی اثر پرتو آنچه را در شیء وجود دارد تغییر می دهد، نه اینکه آنچه را که در آن نیست، به وجود می آورد! تعداد کروموزومهای میمون با تعداد کروموزومهای انسان تفاوت دارد و پرتو فقط در تعداد کروموزوم ها ی موجود اثرگذار است چه برسد به اینکه این پرتو که فاقد عقل و ادراک است برای انسان عقل به وجود آورد تا با آن از میمون و دیگر حیوانات متمایز گردد.
تأثیری که پرتو در کروموزوم ها دارد، به خرابی نزدیکتر است تا اصلاح، همان طور که در مورد تشعشعات هسته ای اینگونه می باشد. این نظریه (نظریه ی داروین) علاوه بر اینکه با دانش ژنتیک مخالفت دارد، تجربه و آزمایش نیز آن را نقض می کند. یهودیان و مسلمانان پسرانشان را ختنه می کنند ولی این سنت باعث نمی شود که پس از طی سال ها، فرزندان ختنه شده از آنها متولد گردد. به این ترتیب با پیشرفت علم، بطلان نظریه ی داروین بیش از پیش اثبات میگردد»." [5]
پاسخ: وی در اینجا نیز فهم اشتباه خود از نظریه ی تکامل را نشان میدهد و میگوید: «کسانی که به جهش معتقد هستند، منظورشان این است که حیوانی که چشم ندارد، به طور ناگهانی توسط یک پرتو، دارای چشم می شود». این کلامی نادرست است زیرا طبق نظریه ی تکامل، چشم به طور ناگهانی پدید نمی آید بلکه در ابتدا سلول هایی که محیط اطراف موجود زنده را احساس می کنند و قادر به درک نور هستند، پدیدار می شوند. سپس این سلولها تکثیر یافته، انحنا پیدا می کنند و شکاف کوچکی برای ورود نور به وجود می آورند و در نهایت عدسی چشم تشکیل میگردد. این فرآیند آن قدر ادامه داشته تا به میلیون سال و طی نسل های متعدد صورت پذیرفته است.
اما اینکه وی موضوع ختنه را مطرح کرده، نشان میدهد چیزی از نظریه ی تکامل نمیداند؛ در غیر این صورت رابطه ای بین ختنه و آداب و رسوم با نظریه ی تکامل وجود دارد؟! تکامل به دلیل وجود صفت ژنتیکی برتر که موجود به دست می آورد، صورت می پذیرد در حالی که ختنه شدن صفتی ژنتیکی نمی باشد؛ بلکه نوعی عمل جراحی است که گروهی به انجام آن مبادرت میورزند. سنت ها، عادات و جراحی ها به ارث برده نمی شوند؛ بلکه این صفات ژنتیکی هستند که به ارث برده می شوند و در نهایت در تکامل تأثیرگذار هستند. به خدا سوگند جای شگفتی دارد از کسی که چیزی از نظریه ی تکامل نمیداند؛ ولی کتابی بر رد آن می نویسد و آن را یک پاسخ علمی به شمار می آورد. لا حول و لاقوه الا بالله.
اشقر میگوید:
" واقعیت های جاری، این نظریه را تأیید نمی کند:
1- از طریق تکامل و نه فقط به روش تناسلی، پا به عرصه ی گیتی می نهند. اینکه تکامل به مدت زمانی طولانی نیاز دارد، مانعی از دیدن میمون هایی که در طی دفعات متوالی به انسان تبدیل می شوند، نمی باشد.
۲- اگر بپذیریم که شرایط طبیعی و انتخاب طبیعی، میمون را به عنوان مثال به یک مرد تبدیل کرده است، هرگز نمی پذیریم که این شرایط توانسته باشد یک زن را برای این مرد به وجود آورد؛ تا این دو به تولید مثل بپردازند و موازنه ای که بین آنها پدید می آورد، ضامن بقایشان باشد.
 ۳- توانایی سازگاری که در مخلوقاتی همچون آفتاب پرست مشاهده می کنیم -که می تواند با توجه به محل حضورش رنگ به رنگ شود- قابلیتی است که در این مخلوقات نهادینه شده و با او به دنیا آمده است. برخی از مخلوقات دارای چنین قابلیتهایی هستند و در برخی دیگر تقریبا از بین رفته اند. این در حالی است که این قابلیتها در تمام مخلوقات محدود و مشخص است و از حد خود تجاوز نمی کند. بنابراین توانایی سازگار شدن، صفتی است نهفته و بالقوه، نه صفتی پیشرفته و تکامل یافته که محیط آن را پدید آورده باشد؛ آن گونه که هواداران این نظریه به آن معتقدند. چرا که در غیر این صورت، محیط، قدرت سازگاری را به سنگها، خاکها و دیگر جمادات نیز تحمیل می نمود.
۴- قورباغه ها با توانایی زندگی در خشکی و آب، بر انسان ها برتری دارند؛ همان طور که پرندگان نیز به دلیل برخورداری از توانایی پرواز و امکان جابه جایی سریع که بدون ابزار انجام می شود، از انسان ها متمایز میباشند. به علاوه بینی سگ حساس تر از بینی انسان است، پس آیا بینی سگ از بینی انسان بهتر است؟ و آیا قورباغه ها و پرندگان از برخی جنبه ها برتر از انسان هستند؟ چشم شتر، اسب یا الاغ، هم در شب می بیند و هم در روز، در حالی که چشم انسان در تاریکی قادر به دیدن نیست. همچنین چشم شاهین قویتر و تیزبین تر از چشم انسان است، پس آیا شاهین یا الاغ برتر از انسان می باشند؟ و اگر خودکفایی را مقیاسی برای پیشرفت بدانیم - همان طور که در مورد دولت ها این گونه است- پس گیاهان برتر از انسان و تمام حیوانات میباشند؛ چرا که غذای خود و دیگران را بدون اینکه نیاز به تغذیه از دیگری داشته باشد، تولید می کنند. و اگر بزرگی جثه را مقیاس برتری بدانیم، بنابراین شتر و فیل و حیوانات غولپیکر ماقبل تاریخ باید از انسان برتر باشند." [6]
پاسخ : اشقر معتقد است که انسان امروزی - هوموساپینس - تکامل یافته ی میمون امروزی است، در حالی که چنین نیست! بلکه نهایت چیزی که میتوان گفت این است که بین انسان و میمون های امروزی، اصل و نیای مشترکی وجود دارد.
اشقر به دلیل نادانی و یا اشتباه در فهم تکامل، در پی اثبات تکامل یافتگی میمون به انسان است؛ زیرا گمان می کند که خود این میمون ها در گذشته به انسان تکامل پیدا کرده اند؛ در حالی که بین انسان و میمون امروزی از میلیون ها سال پیش جدایی رخ داده است. یعنی میمون ها و انسان های امروزی به اصل و نیای مشترکی می رسند ولی در شاخه های مختلفی از این نیا قرار میگیرند. بنابراین تصور اینکه موجودی از میمون امروزی به انسان تکامل یافته باشد، از لحاظ علمی غیرممکن است؛ زیرا اصولاً میمون طی میلیون ها سال مسیر تکامل خاص خودش را پیموده است که با مسیر تکاملی انسان تفاوت دارد. تصور برگشت به عقب آنها در مسیر تکاملی تا نقطه ی جدایی از انسان و در پیش گرفتن راه تکامل انسان، تقریباً محال به نظر می رسد.
در حال حاضر هیچ نمونه ای از آن نیایی که نوع شامپانزه از آن جدا شده و انسان نیز از آن تکامل یافته است، وجود ندارد، مگر همین انسان امروزی - هوموساپینس - تا کسی بتواند بپرسد چرا تمام افراد این گونه به انسان تکامل نیافته است. حقیقت آن است که این موجود با تمام تفاصیلش به انسان امروزی تکامل یافته است و بقیه ی موجودات نیز همین طور.
اما اینکه آیا اکنون نیز تکامل همچنان ادامه دارد؟ پاسخ این است که آری! تکامل در طبیعت جاری و ساری است. ولی تأکید می کنم که برای ما و بسیاری دیگر از جانداران قابل مشاهده نیست؛ چرا که عمر ما و دوره ی زندگی این جانداران کوتاه است. ولی به عنوان مثال تکامل برخی حشرات برای ما قابل مشاهده می باشد؛ چرا که دوره ی زندگی آنها کوتاه است و ما می بینیم که حشرات تکامل مییابند و ویژگی های آنها به طور گسترده ای در طبیعت دستخوش تغییر و تحول می شود. اینها مواردی ثابت شده است و هر کسی می تواند نسبت به آن اطمینان حاصل کند.
اما اینکه اشقر به دنبال اثبات تکامل جنس مونث است، واقعاً غایت نادانی می باشد، زیرا تکامل برای همه اعضای یک گونه رخ میدهد و یکی از اصول تکامل، تولید مثل و انتقال ژن ها به نسل آتی است. بنابراین هنگامی که جهشی رخ میدهد و به عنوان مثال راست بودن پای جنس ماده راست اصلاح می شود، این ویژگی به فرزندان این ماده اعم از نر و ماده منتقل می شود. همین طور اگر جهشی برای جنس نر به وجود آید، وی آن را به فرزندان خود اعم از نر و ماده منتقل می نماید. این جهش ها، کوچک محسوب می شوند و جاندار را از گونه ی خود خارج نمیسازد تا وی به دنبال همسری باشد که از همان جهش برخوردار باشد تا با او جفت گردد، زیرا وی قادر است با بقیه ی افراد همنوع خود که فاقد این جهش هستند، جفت گیری کند. هنگامی که جهش، ویژگی برتری برای جاندار پدید آورد، انتخاب طبیعی آن را تثبیت می کند و در نهایت، دارندگان آن را به طور کلی بر دیگر هم نوعان وی غلبه می دهد.
به علاوه، تکامل بدون تولید مثل به وجود نمی آید. پس چگونه می توان تصور کرد که تکامل فقط برای جنس نر - و نه ماده ها - رخ دهد تا نرها از ماده ها جدا شوند، تا اینکه اشقر به دنبال تکامل ماده ها پس از تکامل نرها باشد! به خدا سوگند اینکه این افراد نظریه ی تکامل را با این خزعبلات بی ارزش پاسخ میدهند، خود مصیبتی است!
اما نکته ی سوم که در آن نهایت جهل اشقر نسبت به تکامل به وضوح روشن می شود، و مشخص میگردد که این مرد هیچ چیزی از موضوعی که بر آن ردیه نوشته است، نمیداند، مقایسه ی اندام حسی برخی موجودات با نظایر آن در انسان می باشد! من نمیدانم دلیل تعجب کردن او به برتر بودن اندام حسی برخی حیوانات نسبت به همانند آنها در انسان چيست! این، نتیجه ای ناشی از تکامل است و در آن اختلافی وجود ندارد. مثلاً خفاش دارای دستگاه ردیاب صوتی (سونار) است که انسان از آن بی بهره می باشد. شاهین قدرت بینایی دارد که انسان ندارد. آیا او مثلاً چیزی خلاف این واقعیتهای علمی تجربی و تشریحی می بیند؟!
اشقر همچنین می نویسد:
" استعمارگران پس از آنکه دین را در برنامه های درسی تار و مار کردند، آموزش این نظریه را اجباری و آن را در یک لباس «علمی» ارایه کردند، تا بتوانند درستی این نظریه را به دانش آموزان بقبولانند. با این هدف که آنچه در اذهان دانش آموزان مبنی بر تعارض بین علمی که تحریفش کردند و دین می باشد، تثبیت گردد و مردم به دین خود کافر شوند. کافی است خواننده بداند که به واسطه ی این نظریه، بسیاری از جوانان مسلمان از دین خود منحرف شده اند و به همین دلیل استعمار بر آموزش این نظریه به جوانان مسلمان در مدارس ما بسیار حریص است و تأکید میورزد، در حالی که در همین حین، طبق قوانین آمریکا تدریس این نظریه در مدارس انها از سال ۱۹۳۵ ممنوع شده است. ولی اروپا پس از اینکه بر دین تحریف شده ی خود غلبه کرد، مجددا اعلام کرد که نظریه ی «داروین» که از آن در عرصه ی جدال برای تثبیت دیدگاه خود استفاده کرده بود، یک واقعیت علمی نبوده و صرفاً یک نظریه است که هر چه علوم بیشتر پیشرفت کنند، بطلان آن بیش از پیش ظاهر میگردد." [7]
نظریه ی تکامل یک نظریه ی علمی است و در حال حاضر تنها نظریه ی معتبری است که در تمام دانشگاه های مهم و مراکز پژوهشی سراسر جهان برای توضیح حیات زمینی به آن استناد می شود. دانشگاه های اروپا و آمریکا تا به امروز نظریه ی تکامل را تدریس می کنند و هیچ یک از دانشگاه های اروپا و آمریکا و یا هیچ دانشگاهی که از اعتبار قابل توجه علمی برخوردار باشد، از تدریس نظریه ی تکامل جلوگیری نکرده اند. بنابراین من نمیدانم اشقر این دروغ را از کجا آورده که میگوید: «هر چه علوم بیشتر پیشرفت کنند، بطلان نظریه ی تکامل بیش از پیش ظاهر میگردد».
در واقع عکس این سخن درست است؛ چرا که پیشرفت علم ژنتیک، نظریه ی تکامل را نظریه ای با پشتوانه ی علمی غیر قابل انکار ساخته است که حتی اشکالات معمولی از قبیل ویروس های پسگرد[8] و ھمجوشی کروموزوم شمارہ ی دو در انسان نیز بران وارد نمی باشد."
احمد الحسن ، کتاب توهم بی خدایی ، ص 40 - 46
 
پی نوشت ها :

[1] «اشعریه» یا اشاعره از فرقه های کلامی اهل سنت و از پیروان ابوالحسن اشعری هستند و از نظر فقهی تابع احمد حنبل می باشند. آنان بر خلاف معتزله که فقط بر اساس عقل حکم می کردند، فقط بر ظواهر آیات و روایات تکیه دارند. مثلا بر طبق آیه ی ۲۲ و ۲۳ از سوره ی قیامت که می فرماید: «در آن روز چهره هایی شاداب است. به پروردگارش نظر می کند.» پروردگار را قابل رؤیت میدانند. (مترجم)

[2] «ماتریدیه» فرقه ای منسوب به ابومنصور ماتریدی است. ماتریدیه همچون اشاعره یکی از نحله های کلامی اهل سنت به شمار میروند و از نظر فقهی تابع عقاید ابوحنیفه هستند. شیخ ابو منصور، اصول عقاید حنفی را اصلاح کرد و آن را به منزله ی اصول اعتقاد صحیح اهل سنت قرار داد. این اصول عقاید، به علم کلامی تبدیل شد که شیخ آن را در مدرسه ای که خود در سمرقند ساخته بود و به «مدرسه ی ماتریدی» شهرت داشت تدریس می کرد. روش کلامی ماتریدی مخالف روش کلامی معتزله است، شباهتهایی با روش کلامی اشعری دارد ولی تفاوتهایی نیز میان آنها وجود دارد. به نظر بسیاری، روش کلامی ماتریدی نسبت به اشعری، توجه بیشتری به مسایل عقلی دارد و به همین جهت می توان روش او را راه میانه ی معتزلی و اشعری دانست. (مترجم)

[3] دکتر محمد سلیمان اشقر (۱۹۴۰ تا ۲۰۱۲ م) از علمای اهل سنت، دکترای خود را از دانشکده ی شریعت دانشگاه الازهر گرفت و در دانشکده ی شریعت در دانشگاه کویت مشغول به کار بود و پس از آن در دانشکده ی شریعت در شهر عمان اردن به تدریس پرداخت.

 [4] اشقر، عقیده به خدا، ص ۸۵.

[5] اشقر ، عقیده به خدا ، ص89

[6] اشقر، عقیده به خدا، ص ۹۰.

[7] اشقر، عقیده به خدا، ص ۹۲ و ۹۳.

[8] رتروویروس (RetrOVirus) یا ویروس پسگرد یک ویروس RNA است که خود را با استفاده از آنزیم وارونویس در سلول میزبان بازتولید می کند تا DNA خود را از روی ژنوم RNA بسازد. DNA ساخته شده در ژنوم سلول میزبان یکپارچه میشود. از این به بعد ویروس به عنوان بخشی از DNA میزبان نسخه برداری می شود. از مهمترین رتروویروسها میتوان به ویروس HIV اشاره کرد که باعث بیماری ایدز (AIds) می شود. (مترجم)

ادامه مطلب...

نقد نظرات عبدالعزیز بن باز در مورد نظریه تکامل

در زیر سوال و پاسخی را که در سایت بن باز موجود است قرار می دهیم :
پرسش: مرتب میخوانم و می شنوم که انسان در ابتدا میمون بوده سپس با طی مراحلی به انسان عادی و شناخته شده ی امروزی تبدیل شده است. آیا این معقول است یا خیر، و آیا عناصر میمون یعنی مواد تشکیل دهنده ی جسم او، همان عناصر تشکیل دهنده ی جسم انسان است؟
لطفا ما را راهنمایی کنید. خداوند به شما پاداش نیکو عطا فرماید.
پاسخ بن باز : «بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمدلله، و صلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله و اصحابه، و علی من اهتدی بهداه. اما بعد:
سخنی که فرد سوال کننده مطرح نموده، کلامی است ناپسند و باطل که با کتاب خداوند عزوجل و سنت پیامبر –علیه صلاه و السلام- و نیز اجماع سلف امت مخالف است. مشهور است که این سخن داروین است و وی در آنچه میگوید دروغگو می باشد. اصل انسان همان اصلی شناخته شده ی او است و اصل او از میمون یا غیر میمون نیست. بلکه وی عبارت است از انسان آراسته و عاقل که خداوند او را از گل از خاک آفرید و او پدرمان آدم - علیه الصلاه و السلام - است، که خدا وی را از خاک آفرید. همان طور که خداوند –جل و علا- میفرماید: «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین»[1] (هر آینه ما انسان را از گل خالص آفریدیم) و او از این خاک خلق شده است.
خدا وی را به صورت خود و به طول شصت ذراع آفرید؛ یعنی شصت ذراع در آسمان، سپس این آفرینش را تا الان رو به کاستی گذاشته است.... فرزندان او نیز به صورت خلقت پدرشان آفریده شده اند، گوش و چشم و عقل دارند و قامتی دارند که اکنون مشاهده می کنید، بر پاهای خود راه می روند، سخن میگویند، می شنوند، می بینند و با دستان خود غذا میخورند. ... نه به شکل میمون هستند و نه چون میمون تکوین یافته اند.
آنها تکوین خاصی دارند که شایسته ی آنند. هر امتی نیز این گونه است. میمونها امتی مستقل هستند، خوکها امتی مستقل هستند، و همین طور سگها و الاغ ها و گربه ها و غیره نیز هر یک امتی هستند: « وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُکُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْکِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ إِلي‏ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ»[2] (هيج جنبنده ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده ای با بال های خود در هوا نمی پرد مگر آنکه چون شما امت هایی هستند. ما در این کتاب هیچ چیزی را فروگذار نکرده ایم و سپس همه را در نزد پروردگارشان گرد آورده میشوند). همه ی این امتها به سوی خدا محشور می شوند و روز قیامت گرد می آیند. برخی از برخی دیگر قصاص می شوند؛ سپس به آنها گفته می شود: خاک شوید، و خاک می شوند؛ به جز جن و انسان که آنها را منزلت دیگری است: مورد محاسبه قرار می گیرند و بر اساس کرده هایشان جزا داده میشوند. هر کس از پروردگارش اطاعت کرده باشد به بهشت، و هر کس به پروردگارش کفر ورزیده باشد، به جهنم میرود. اما دیگر حیوانات، امتهای مستقلی هستند. میمون ها امت مستقلی هستند که حقیقت، خاستگاه و ویژگیهای خاص خود را دارند. همین طور خوکها، سگها، الاغ ها، شترها، گاوها، گوسفندها.
این امتها خلقت و خصوصیات خود را دارند که خداوند سبحان آنها را این گونه آفریده و او حکیم و عالم است، و به دقایق امور بیناتر.... و او - سبحان و متعال - به دقایق تکوین آنها بصیرتر و داناتر است.
پس بنده باید ایمان داشته باشد که خلقت آدم متفاوت با خلقت میمون است و اصل آدم همان اصل فعلی او است و اصل او، میمون و غیر آن نبوده، بلکه انسانی است آراسته با آفرینش خودش. ... او عقل، گوش و چشم دارد و از حواس معروف بویایی، لامسه و چشایی و دیگر چیزهایی که خدا در وی نهاده، بهره مند است. بنابراین، این سخن که اصل آدمی میمون است، کلامی باطل می باشد و چه بسا اگر گوینده ی آن را کافر بشماریم، درست و معتبر باشد. ظاهر این است، کسی که چنین اعتقادی داشته باشد در حالی که از آنچه شارع آورده مطلع باشد، کافر خواهد بود و خدا داناتر است؛ چرا که او به خدا - سبحان و متعالی - و رسولش و کتاب خدا دروغ بسته است».[3]
احمد الحسن می نویسند : " بن باز همانند بسیاری از شیوخ وهابیت سلفی، متأسفانه در حالی که هنوز در ابتدایی ترین مرحله ی توانایی درک و فهم قرار دارد، موضوع علمی ثابت شده با دلایل علمی را با یک متن دینی متشابه که چه بسا می تواند تأیید کننده ی آن علم باشد، رد می کند. در اینجا نیز بن باز آنچه را پیش تر در مورد چرخش زمین گفته بود، تکرار می کند. این را چه می توانیم بنامیم؟!
هرچند بن باز نظریه ی تکامل را رد می کند، ولی خود وی بازمیگردد و آن را از جایی که نمیداند ثابت میکند. وی درباره ی انسان میگوید: «او از این خاک خلق شده است. خدا وی را به صورت خود و به طول شصت ذراع آفرید؛ یعنی شصت ذراع در آسمان، سپس این آفرینش را تا الان رو به کاستی گذاشته است». صرف نظر از اینکه این کلام ناشی از جهل و نادانی بوده و کاملا نادرست است، ولی آنچه اینجا برای من مهم است، این بخشی از سخن بن باز است که میگوید: «قد انسان از شصت ذراع به مقدار کنونی تغییر یافته است». او اینجا نظریه ی تکامل را تأیید کرده است؛ چرا که تغییر حجم جسم طبق قوانین تکامل روی میدهد. من تکرار می کنم، سخن وی که «طول انسان شصت ذراع بوده است» باطل و نادرست است. همان طور این سخنش که «جسم انسان به صورت خدا آفریده شده است» تجسمی است نادرست و هر کس چنین دیدگاهی داشته باشد، دارای رأی و عقیده ی منحرف میباشد.
به نظرم به درج بقیه ی سخنان فقهای وهابی از قبیل ابن عثیمین که بر بطلان نظریه ی تکامل تأکید دارند و معتقدان آن را تکفیر می کنند، نیازی نیست. البته اینها هیچ دلیل علمی ارزشمندی بر بطلان این نظریه عرضه نمی دارند و این اصلا جای شگفتی ندارد چرا که روش شیوخ وهابیتِ بربر و حیوان صفت به این صورت است که دیگران را تکفیر کنند و به پیروان آدمکش خود جواز سر بریدن دیگران را اعطا نمایند. این خود بزرگترین دلیل بر این است که آنها از لحاظ عقیدتی، فکری و علمی شکست خورده اند و به هیچ وجه یارای درک و فهم سخنان دیگر افراد بشر را ندارند؛ چه برسد به اینکه بتوانند پاسخ های علمی ارایه دهند."[4]
 
پی نوشت ها :

[1] قرآن کریم، سورهی مؤمنون، آیه ی ۱۲.

[2] قرآن کریم، سوره ی انعام، آیه ی ۳۸.

[3] سایت رسمی عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، فتاوای و مقالات شیخ بن باز، نظریه ی داروین تکامل میمون به انسان، شماره ی ۱۷۸۰۰، قابل دسترس در:

http://www.binbaz.org.sa/mat/17800

 [4] کتاب توهم بی خدایی ، ص38 - 40

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف